Startside > Nedlasting > Skifteplan endringer

Skifteplan endringer

Versjon: 2.99. 13. februar 2018
 • Rettet en feil ved kopiering av korrekt driftsenhet/bruk ved konvertering til Skifteplan web.
Versjon: 2.98. 31. januar 2018
 • Lagt til mulighet for å konvertere til Skifteplan web.
Versjon: 2.97. Kun for intern bruk
Versjon: 2.96. 24. juni 2016
 • Lagt til skjema for integrert plantevern (IPV) samt nye obligatoriske felter, som må fylles ut ved registrering av sprøyting. Det er en egen knapp "IPV" nede til høyre under Utførte tiltak | Virkelig utførte tiltak | Plantevern.
 • Oppdatert rapporten Plantevern med IPV skjema og nye obligatoriske felter.
 • Oppdatert flere rapporter slik at de bruker registrert avlingsmengde og dato(er) for utførte tiltak. OBS! Dersom høstedato under Utførte tiltak | Dekningsbidrag | Avlingsmengde er endret brukes denne.
Versjon: 2.95. 23. mai 2016
 • Dersom man skriver inn ID+Passord manuelt for Skifteplan mobil under Driftsenhet | Skifteplan mobil ville ikke koblingen til Skifteplan mobil databasen bli fullstendig. Dette kan nå løses ved å trykke knappen "Last opp nytt datasett".
 • Norsk landbruksrådgiving: Rettet feil vedrørende valg av behandlingstid på bladanalysene.
Versjon: 2.94. 10. mai 2016
 • Norsk landbruksrådgiving: Det er nå mulig å velge en raskere bladanalyse til en noe høyere pris. Dette velges under bladanalyseordren. Det kan sees på ordreutskriften der det står "Same day" eller "Next day" i stor rød skrift.
Versjon: 2.93. 26. april 2016
 • Notater skrevet på planlagt vekst neste år på Skifteplan mobil blir nå overført som en tilleggstekst "Plan: ", som årlig notat på skiftet neste år, ved overføring til neste år. Under planlegging kan dette vises ved å trykke høyre museknapp på varselfeltet oppe til venstre og velge "Årlige notater".
 • Når Skifteplan startes fra installasjonsprogrammet eller etter en oppdatatering direkte fra Skifteplan ble den startet med lav prioritet. Dette er nå rettet til normal prioritet.
 • John Deere Greenstar/Klient: Endret til visning av kundenummer og ikke lagringsnummer for bruk som tidligere er lest inn.
 • Klient: Forbedret sjekk ved generering av langringsnummer (mappe som driftsenheten lagres under) når det legges til nye driftsenheter.
Versjon: 2.92. 18. februar 2016
 • Rettet feil der jordart, leirinnhold og moldinnhold kunne bli overskrevet av nye analyseverdier til tross for at det var valgt at disse verdiene skulle beholdes uendret ved import.
 • N korreksjon under beregning var tidligere basert på moldklasse (tidligere Vedlikehold -> Grunndata -> Korreksjoner) er nå erstattet med et formelverk.
 • Rettet feil der kalkeknappen under gjødselberegning kunne bli rød selv på skifter med tilstrekkelig inngående pH.
 • Endret tekst «behov for bygg» flere steder relatert til CaO / pH beregning. I formelverket er det angitt en konstant «pH for bygg». Dersom pH for bygg i veksttabellen var satt til noe annet kunne dette virke forvirrende. Tekstene er derfor endret til «behov for jordart/moldinnhold». Dersom dette er krysset av brukes ikke pH for veksten i veksttabellen.
 • Rettet feil med kryptering av e-postsendepassord. Det er noen e-postservere som krever innlogging. Dette finnes i bildet Vedlikehold -> Grunndata -> E-Post / SMS. Dette passordet ble kryptert før lagring på lokal maskin. Denne krypteringen virket ikke med spesielle tegn. Krypteringsmetoden er derfor endret.
 • Datamaskinnavnet brukes når det sendes e-post fra Skifteplan. Det er nå lagt Inn en sjekk for at dette navnet ikke inneholdet ulovlige tegn.
 • SHAPE filformatet inneholder mange underformater. Skifteplan klarer kun å lese inn et utvalg av disse. Det er nå lagt til støtte for å lese inn SHAPE filer med ekstra informasjon (z - høyde og m - måling). Z og m verdiene ignoreres foreløpig.
 • Rettet en feil der endring av kun små / store bokstaver i Skiftenavnet kunne få programmet til å henge.
Versjon: 2.91. 3. desember 2015
 • Lagt til støtte for kart i Skifteplan mobil.
 • Rettet feil der arbeidsoperasjoner lagt til på mobil eller under utførte tiltak ikke ble begrenset til planleggingsåret slik de skulle. Nå bli også slike arbeidsoperasjoner overført ved overgang til nytt år.
 • Lagt til informasjon om Skifteplan mobil nederst i gjødslingsplanrapporten. Ved første gangs vising på skjerm vil det komme en advarsel om dette. Den kan senere slås av / på oppe til høyre i rapportbildet når rapporten gjødslingsplan vises.
 • Behov for tilførsel av fosfor i grønnsaker på skifter med høye P-AL tall er justert ned. Det gjelder vekstgruppene "Gulrot, selleri m.m.", "Korsblomstra grønnsaker" og "Løkvekster". (Dersom du har endret dette selv under Vedlikehold | Grunndata | Korreksjoner, må du trykke på Standardverdier alle knappen i dette bilde for å få de nye verdiene.)
Versjon: 2.90. 5. oktober 2015
 • Rettet feil der lagring / sjekk av avlingsregistrering under utførte tiltak var falt ut.
 • Rettet feil der enhet/mengdetype/TS ikke ble satt når det ble laget en ny post i utførte tiltak for plantevern, arbeid og avling.
 • Rettet feil der generering av konturområdene i kartet ble feil. (skifteflatene ble ikke korrekt lagt sammen.)
 • Endret til bruk av ny Gartnerhall tjeneste for nedlasting av tabeller med Garnerhallverdier.
Versjon: 2.89. 20. august 2015
 • Rettet feil i utførte tiltak når man registrerte plantevern og deretter arbeid så kom det en feilmelding.
 • Det er kommet ny forskrift for bruk av plantevern. Notatfeltet for plantevern under utførte tiltak har endret navn til "Vurderinger/Notater" for bedre å beskrive hva som skal noteres i dette feltet. Det samme gjelder rapporten Plantevern.
 • Ved beregning av CaO behov for kalking er behovet justert noe ned på enkelte jordarter.
 • Når man lukket enkel kartredigering ble eventuell ny linje og redigeringsmodus stående igjen. Dette er rettet.
 • Ved eksport av data til Skifteplan mobil med støtte for Gartnerhallen så vil alle innslag (med Vis) i grunnlagstabellene bli med. Det er kun dersom det er satt Gartnerhallvare på et Skifte at det kommer advarsel om manglende kobling til gartnerhallverdi, som må rettes. Skifteplan mobil serveren sender kun skifter, som har satt Gartnerhallvare, til GhDok.
 • Rettet feil ved eksport / import til Skifteplan mobil vedr. gjødslingstidspunkt. For å få dette korrekt må det foretas en synkronisering på Skifteplan og på mobil.
 • Norsk Landbruksrådgiving: Dersom det er tatt bladanalyse på et Skifte vil dette vises i rød skrift «Bladanalyse?» under gjødselberegning.
 • Rettet en feil ved import fra PDA med notater uten tekst.
Versjon: 2.88. 7. mai 2015
 • Dersom det er lastet opp data til Skifteplan mobil vil Skifteplan når den avsluttes sjekke om det er gjort endringer og spørre om endringer skal lastes opp til Skifteplan mobil. Dersom man i et slikt tilfelle prøver å slå av maskinen vil ikke Skifteplan avsluttes korrekt. Nå vil Skifteplan kun sjekke om det er gjort endringer dersom den avsluttes direkte fra programmet. Dersom den avsluttes fra andre steder vil den avslutte korrekt umiddelbart.
 • Lagt til mulighet for å sette maks grense for Rest organisk N på skiftet. Den er nå satt til standard 25. Det kan endres under Vedlikehold -> Grunndata -> Egenskaper -> Standardverdier.
 • Rettet en feil der oppsettet av mellomlagringstjener ikke ble lest korrekt. Det kunne medføre at det ikke var mulig å hente oppdateringer fra Skifteplan.
Versjon: 2.87. 17. mars 2015
 • Kun den siste av arbeidsoperasjonene ble med i eksporten til mobil. Feilen er rettet. For å rette dette på mobil må Skifteplan oppgraderes til denne versjonen og det må utføres en ny synkronisering av Skifteplan mobil.
Versjon: 2.86. 9. mars 2015
 • Det er mulig å lage egne arbeidsoperasjoner på mobil. Disse havner på den enkelte driftsenheten. Under utførte tiltak er måten arbeidsoperasjon/aktivitet velges på nå lik som for blandinger. Arbeidsoperasjoner som er felles for alle, ligger fremdeles under Vedlikehold | Tabeller | Arbeidsoperasjoner.
 • Ny side under utførte tiltak som viser registrerte avlinger på mobil.
 • Klient: Rettet feil ved oppretting av nye driftsenheter i nettverk.
 • Klient: Rettet feil der liste med kommune-, gård-, bruks- og feste-nummer ble med over når ny driftsenhet ble lagt til. (Feil funnet i versjon 2.85.)
Versjon: 2.85. 19. februar 2015
 • Det ble funnet feil under testing av denne versjonen. Den ble derfor ikke sendt ut. Se endringer for versjon 2.86.
Versjon: 2.84. 12. desember 2014
 • Endret oppførsel ved tegning av figurer i kart. Var det krysset av for å lukke flate, var det tidligere kun mulig for skifter å trykke på en (markslags)flate for å lage linja rundt. Dette gjelder nå også for andre figurtema.
 • Dersom utførte eller planlagte tiltak var åpnet, og man gikk til et annet vindu, kunne det komme generell avbruddsfeil. Feilen er rettet.
 • Lagt til støtte for oppdatert SOSI standard.
 • Rettet feil i overføringen fra John Deere der flere operasjoner på samme tidspunkt ikke ble lest inn korrekt.
 • Klient: Tabellen for bruksregisteret kunne få en indeksfeil ved bruk av Skifteplan i nettverk. Feilen er utbedret.
 • Klient: Det er nå mulig å velge type bladgjødsel fra en liste i bladanalyseregistreringen.
Versjon: 2.83. 2. september 2014
 • Endret på måten de gule tipsene i kartet ble vist. Det var noen problemer med Skifteplan på ny platform som Norsk Landbruksrådgiving har tatt i bruk.
Versjon: 2.82. 27. august 2014
 • ALVORLIG FEIL! I enkelte tilfeller kunne databasefikser ødelegge skiftetabellen. Vi anbefaler derfor alle å oppgradere til denne versjonen snarest.
 • Lagt til sjekk flere steder om koordinatsystem er satt i kart. I gamle kart (typisk lest inn før 2003) kunne koordinatsystemet mangle i kartet.
Versjon: 2.81. 28. mai 2014
 • Lagt til utskrift av notater registrert på utførte tiltak på gjødslingsplanen / utførte gjødslinger.
 • Rettet en feil i innlesning av jordanalyser, som kunne oppstå med spesielle DBF filer.
 • John Deere Greenstar: Rettet feil der sjekk for to vekster var koblet til ulike hovedvekster, men samme JD vekst ikke virket som den skulle og resulterte i "Key violation" ved eksport til JDGS.
 • John Deere Greenstar: Rettet feil der Rughvete og Høsthvete fikk ulike hovedvekster, men samme John Deere vekst. Det medførte problemer med eksport til JDGS (se foregående punkt). Er Skifteplan installert før denne oppdateringen må dette rettes manuelt ved å velge hovedvekst Høsthvete for veksten Rughvete.
 • Klientversjon: Oppdatert vekstutvalget (lagt til Vårhvete) i bladanalysemodulen. Denne er foreløpig i en prøveversjon for utvalgte testere. Den vil bli gjort tilgjengelig for alle i en senere versjon.
Versjon: 2.80. 15. mai 2014
 • Gartnerhall modulen: Rettet feil der alle arbeidsoperasjoner (også de som ikke skulle vises) var satt synlig under kobling til Gartnerhallverdier.
 • Klientversjon: Oppdatert vekstutvalget / lagt til rette for stilkanalyse potet i bladanalysemodulen. Denne er foreløpig i en prøveversjon for utvalgte testere. Den vil bli gjort tilgjengelig for alle i en senere versjon.
Versjon: 2.79. 15. april 2014
 • Lagt til mulighet for å overføre data fra Skifteplan / Skifteplan mobil til Gartnerhallens GH Dokumentasjon. Se Gartnerhallen i hjelp for Skifteplan.
 • Rettet feil i fosforindeksberegningen. Virkning av P i mineralgjødsel var feil.
 • Rettet feil i kart som kunne resultere i generell avbruddsfeil.
Versjon: 2.78. 19. mars 2014
 • Rettet feil ved import av jordanalyseverdier. Dersom det var både koordinatfestede og ikke koordinatfestede prøver på et skifte kunne det være litt tilfeldig hva som ble importert.
 • Rettet feil ved kobling av Skifter i kart. Dersom man endret navn på et skifte mellom koblinger så ble ikke fargeleggingen i kartet riktig.
 • Lagt til innlesing av naturbase ID i kartet. Dette kommer fra kartserveren når man bestiller kart. Naturbaseflater blir nå skravert veldig synlig. Høyre museknapp på en slik flate vil gi mulighet for å slå opp informasjon om aktuell flate på nett.
 • Lagt til mulighet for eksport av kartet som georeferert bilde. Høyre museknapp i kartet gir valget "Lagre som bilde". Utsnittet som blir eksportert er det siste som ble forstørret opp. Dette er vist med stiplet linje dersom man slår på visning av utskriftsområde.
Versjon: 2.77. 23. januar 2014
 • Splitter for å justere bredden på tegnforklaringen i kartet var ikke synlig. Den er nå synlig og bredden på tegnforklaringen kan justeres.
 • Lagt til rød varseltekst under Arealoversikt -> Skiftetabell dersom registrert jordanalyseår er etter valgt år. På den måten kan du bli gjort oppmerksom på at du står i feil planleggingsår.
 • Ved import av jordanalyse på skiftene er det nå standard at verdiene for jordart, mold og leirinnhold beholdes uendret. Et eget valg under avansert kan endre dette (mao. overskrive gamle verdier).
 • Rettet feil der Skifteplan ikke starter på en bærbar maskin, som ikke er koblet til strøm og UAC er satt til laveste nivå / slått helt av.
 • Rettet feil der flater uten prøvepunkter fikk verdien 0 ved konturplot for separate figurer. Det skapte problemer med automatisk min maks verdier for tegnforklaringen for konturering av egenskaper der 0 ikke var en naturlig del av verdirommet (f.eks. pH).
 • Rettet feil ved konturering der antall prøvepunkter var nøyaktig 6. Enten for hele datasettet eller for en enkelt figur ved konturering av separate figurer.
 • I Jordanalyse ble ikke skiftene satt synlig ved trykk på "Vis skifter" knappen dersom annet tema var aktivt i kartet. Nå er det standard med visning av Skifter når man åpner bildet og virkningen av knappen "Vis skifter" er rettet.
 • Lagt til valg kg/daa eller kg/ha ved skriving/eksport av kalkekart. En del systemer (bl.a. John Deere) krever kg/ha for å virke.
Versjon: 2.76. 30. oktober 2013
 • Svovel ligger nå inne i beregningen og innstillinger finnes alle steder i programmet der man stiller på fosfor. For husdyrgjødsel er det ingen virkning av årets gjødslinger. Ved overføring til nytt år vil programmet regne seg bakover i tid. Dersom det er tilført husdyrgjødsel vil det komme en status på skiftenivå som gir en maks reduksjon av svovelbehovet på 0,5. Dette kommer fram under korreksjoner ved beregning av gjødsling.
 • Ved utskrift av kart er det noen elementer (overskrift, målestokk, tegnforklaring, osv.) som vil ligge over selve kartet. Dersom man i kartet har slått på visning av utskriftsområde under egenskaper vil disse områdene nå vises som skraverte felter.
 • Under utskrift av kartet kan man velge at både papirorienteringen og målestokk skal innstille seg automatisk. Denne stiller seg inn etter siste område som ble valgt med forstørr knappen. Dette området vises nå som en stiplet linje dersom visning av utskriftsområde er slått på. Det sjekkes nå at dette område ikke ligger under de områdene som blir dekket av annen informasjon. I så fall velges en større målestokk.
 • Skifteplan kan lage kalkekart med styringsfiler til entreprenør. Dette gjøres med å vise et temakart med CaO behov. Så lager man kalkekart ved å ta høyre museknapp i kartet og velger "Skrive kartdata...". Når dette gjøres lages det en PDF fil som viser CaO behovet. Innholdet i denne PDF fila blir som en utskrift av kartet og styres av utskriftsknappen i kartet. (Se foregående punkter om utskriftsområde.)
 • Utvidet regneark for kalking som lages ved eksport av kart til kalkekart når konturkart for CaO behov er aktivt. Sluttbruker (den som mottar kalkekartet) kan nå velge hvilke skifter som skal kalkes og justere areal på skiftene.
 • Lagt til mulighet for å vise areal og lengde på figurer i kartet. Slås på under Temakart. (F.eks. dersom man ønsker å vite lengden på grøfter i kartet kan denne muligheten brukes.)
 • Lagt til mulighet til å slå på visning av jordanalysepunkter i kartet. Det gjøres under knappen Egenskaper i kartet.
 • Rettet feil ved generering av CaO behov konturkart. Beregnet CaO behov for hvert analysepunkt ble tidligere "klippet" til 0-500. Deretter ble gridding utført. Dette er helt feil. Nå blir verdiene først klippet *etter* at griddingen er utført.
 • Utvidet konturinnstillinger under temakart til å omfatte flere konturalgoritmer, Invers avstand med en faktor, Middelverdi og Kriging. Standard er automatisk valg av algoritme dersom analysepunkttettheten er større enn 0,1 / daa velges Kriging. Er det mindre enn 0,03 / daa velges middelverdi, ellers velges Invers avstand. Det er også mulig å velge (er standard) å vise jordprøvenr og analyseverdi på hvert analysepunkt, dersom visning av disse er slått på under Egenskaper.
 • Rettet feil der temainnstillingene ble satt tilbake til standard dersom kartet ble vist under registrering av tiltak eller ved import av jordanalyser.
 • Rettet feil dersom man trykket sammen Skifteplanvinduet så mye som det gikk så ville programmet låse seg.
 • JD Greenstar: Forbedret test om to hovedvekster er koblet til samme JD Vekst.
 • JD Greenstar: Rettet feil ved gjenoppretting der det kunne dannes mange EIC mapper.
Versjon: 2.75. 6. september 2013
 • Rettet feil ved synkronisering mot Skifteplan mobil. Når man legger inn notater på avlingsregistrering kan det medføre at notater på gjødslinger blir slettet. Kunne lett føre til generell avbruddsfeil ved import. Feilen er rettet.
 • Ved måling av avstander i kartet kan SHIFT knappen holdes nede når man trykker på knappen for å måle avstand. Denne får rød ramme og kan man lage mange målinger på en gang.
 • Ved å trykke på knappen for å slette målt avstand vil kun siste måling slettes. Ved annen gangs trykk vil alle slettes.
 • Ved avsluttning av linjetegning i kartet kan man nå bruke dobbeltklikk. Da kan man justere punktene i linja før man velger å legge den til. Avstanden nederst oppdateres dersom man justerer på linja.
 • Avsluttning av avstandsmåling i kart kan også gjøres med dobbeltklikk.
 • Rettet feil der bare deler av tegnforklaringen på egne figurer ble synlig. (Det kunne være slik at dersom man tegnet en flate så kunne flere forklaringer tilsynelatende dukke opp. Mao. i et kart der kun punkter og linjer ble brukt ble store deler av tegnforklaringen ikke synlig.)
 • Ved eksport til shape kan man velge om man ønsker geografiske eller kartesiske koordinater (UTM / GK).
 • Ved innlesning av John Deere data fra en kopi ble ikke kortmappa satt korrekt etter at bruksregisteret var lest inn fra kopien. Det medførte at man måtte trykke to ganger på Les data fra kopi knappen for å få det til å virke. Feilen er rettet.
 • Lagt til bedre feilmeldinger ved eksport / import fra John Deere.
 • Lagt til mulighet for å laste opp nytt datasett (Ny knapp under oppsett på Driftsenhet -> Skifteplan mobil -> Oppsett). Denne kan brukes i de tilfeller man tidligere måtte låse opp og slette id + passord for å få dette generert på nytt. OBS! Skal kun brukes i samråd med brukerstøtte.
Versjon: 2.74. 6. juni 2013
 • Rettet feil med pH beregning ved overføring til nytt år. Ved en feil tok den ikke hensyn til virkning fra mineral og husdyrgjødsel.
 • Klientversjon: Lagt til rette for bestilling og mottak av bladanalyser fra Megalab / Yara Norge AS. Denne er foreløpig i en prøveversjon for utvalgte testere. Den vil bli gjort tilgjengelig for alle i en senere versjon.
Versjon: 2.73. 15. mai 2013
 • Rapport innkjøpsliste: Lagt til sjekk for teksten vår i gjødslingstidspunkt 2 og 3 for å sjekke om disse skal havne i kolonne Vår eller i Sommer/Høst som tidligere.
 • Lagt til litt bredde på figurlinjer i kartet bl.a. skiftegrenser. Denne ekstra bredden skal også vises på utskrift. Det skal nå være lettere å se skiftegrensene når andre deler av kartet er synlig.
 • Det er nå mulig å sende e-post med kryptert overføring (SSL/TSL). Nytt valg under Vedlikehold -> Grunndata -> E-post / SMS oppsett.
 • John Deere: Lagt til henting av innhold på kort/minnepenn slik at man kan velge hvilke bruk som skal leses inn / oppdateres / opprettes. Forklaring finnes i hjelpeteksten til John Deere modulen.
 • Utvidet bilde for innlesning av shapefiler. Nå kan man velge hvilke kolonner i shape databasen som skal leses inn.
 • Retting av diverse småfeil.
Versjon: 2.72. 22. april 2013
 • Alle rapporter kommer nå med teksten Utskriftsdato på datofeltet øverst.
 • Rettet feil i utskrifter Miljørapport og Plantevern til PDF.
 • Mobil: Lagt til rette for Skifteplan mobil 1.5.0, som kommer om kort tid.
Versjon: 2.71. 17. januar 2013
 • Rettet generell avbruddsfeil ved overføring til nytt år (inkl. årets gjødslinger) for bruk uten husdyrgjødsel.
 • Ved henting av gamle driftsenheter kunne det bli feil under oppdatering av databasen til siste versjon.
 • Mobil: Lagt til håndtering av tidpunkt "Høst i år" for mineral og husdyrgjødslinger. Nå blir "Høst i år" overført til planlagt "Høst i fjor" gjødsling året etter, ved overføring til neste år (og overføring av planlagte verdier fra mobil er valgt).
 • Mobil: Rettet feil der planlagte husdyrgjødslinger for neste år kunne bli med under beregningen av restlager på årets lager.
 • JDGS Modul: Rettet feil ved import. Det var spesielt problem med bruk av sprøytemiddel / blandinger.
 • Klient: Rettet feil med utskriftsgeneratoren der "valg" mellom planlagte / virkelige verdier for *alle* rapportene ble avgjort av valg om planlagt/virkelig verdier for den siste rapporten valgt under Rapporter. Nå får man opp i utskriftsgeneratoren en liten "u" for "utførte tiltak" og fargen på teksten blir rød/gul for de som viser utførte tiltak. For å endre dette for en rapport må man gå til Rapporter, velge aktuell rapport og endre valget om Planlagt/virkelige.
Versjon: 2.70. 13. desember 2012
 • Rettet feil ved import av jordanalyser der "beregnet pH" ble satt til "jordanalyse pH" og ikke fremberegnet verdi basert på alder på analysen.
 • Det er nå mulig å lese inn shapefiler som figurer med egne tema, f.eks. grøfter. Det kommer en knapp med tre prikker ved import av shapefiler.
 • Nytt temakart og rapport "Fosforindeks" for beregning av fosforindeks på jordprøve / skifte / gårdsnivå. Se oppdatert hjelpetekst for beskrivelse.
 • Lagt til støtte for innlesning av neste års plan fra Skifteplan mobil. Oppdatert Skifteplan mobil vil bli sluppet om kort tid. Beskrivelse av ny funksjonalitet vil komme med denne.
Versjon: 2.68. 4. september 2012
 • Ved overføring til nytt år overføres en del av P-status avhengig av P-Al verdi på skiftet (se Vedlikehold -> Grunndata -> Korreksjoner -> "Rest av fosfor i prosent etter 1 år"). Ved en feil ble det en forskyvning av gruppe som ble brukt. Dette ble mest markant ved P-Al verdi > 15 der denne brukte verdi for P-Al < 2. Feilen er rettet.
 • Mulighet for å skrive figurer i kartet til fil. Det innbefatter skiftegrenser, grøfter, med mer. (Høyre museknapp i kartet og Skriv...)
 • Mulighet for å lagre kalkekart når temakart på Cao behov er synlig. (Høyre museknapp i kartet og Skriv...)
 • Endret til TeamViewer for fjernhjelp (kan velges under verktøyknappen på knapperaden).
 • Sum vann under Utførte tiltak -> Vanning / Nedbør ble ikke oppdatert ved bytte av år. Feilen er rettet.
 • John Deere Greenstar: Det var brukt feil ID på noen John Deere vekster, som kunne gjøre det umulig å velge disse når bestemte maskiner var tilkoblet skjermen (typisk treske). Det er rettet og det må tas en ny eksport til kortet etter oppgradering.
 • John Deere Greenstar: Når det var mange kart inne på valgt klient kunne det komme en feil ved import av data. Feilen er rettet.
Versjon: 2.67. 10. mai 2012
 • Ved kobling av skifter i kartet til skifter i skiftetabellen så får man nå farget det skifte man står på blått. (På samme måte som under kartvisning på Utførte tiltak.)
 • Dersom koordinatsystem ikke var satt på standard kart (merket med *) så kom det feilmelding under opprettelse av Skifteplan mobil. Dette gjelder kun kart som er lest inn i en tidlig utgave av Skifteplan før 2001. Feilen er rettet. De som er rammet av denne feilen trenger bare å gå til Driftsenhet->Skifteplan mobil og trykke knappen Synkroniser. (Det vil kommer en advarsel om manglende koordinatsystem. Følg anbefalingen i advarselen som kommer.)
 • Konturkart på jordanalyser virket ikke i versjon 2.66. Feilen er rettet.
 • Ved innlesning av mange kart med ortofoto / N5 raster på ett bruk kunne man oppleve at et bilde gjentok seg mange ganger. Feilen er rettet.
 • I versjonen Skifteplan uten kart ble det problemer med opprettelse av Skifteplan mobil. Feilen er rettet.
 • Klientversjon: Hvilke kolonner som skulle vises i tabellvisning av skiftetabellen ble lagret i en fil felles for alle som brukte skifteplan. Dette er nå flyttet inn i profilen til den enkelte planlegger.
 • Klientversjon: Ved eksport til John Deere GS så kan man nå velge alle stasjoner.
Versjon: 2.66. 2. mai 2012
 • Skifteplan mobil - program for innsyn planlagte / oppdatering av utførte tiltak på nyere mobiltelefoner, nettbrett og i nettleser på PC / Mac. Se rapporten Skifteplan mobil. Skifteplan mobil finner automatisk hvilket skifte du er på!
 • Vi har tatt vekk mange snarveier (ALT+understreket bokstav) i skjermbildene. Det var mulig å velge en snarvei som ikke var synlig. Det kunne lett skape problemer.
 • Tidligere var det i gjødselberegningen mulig å beregne et skifte på nytt med å dobbeltklikke på skiftenavnet. Flere har opplevd at manuelt endrede mengder / slag har gått tapt pga. utilsiktet dobbeltklikking. Denne muligheten er nå tatt vekk.
 • Knappene 1, 2, 3, og 4 (avhengig av antall gjødslinger) i gjødselberegningen er endret slik at valgt slag beholdes uendret. Dersom dette brukes vil man få en rød melding i meldingspanelet oppe til venstre med "Uoptimalt slag". Dersom man ønsker det må man velge det optimale slaget, som står øverst i nedtrekkslista, på den enkelte gjødslingen.
 • Ny knapp i gjødselberegningsvinduet som beregner behovet på nytt. I utgangspunktet skal det skje automatisk.
 • Tema skifter viser nå navn og areal
 • Ved oppdatering til versjon 2.60 (kom 23. mars 2011) kunne man miste e-postadresser i bruksregisteret. Vi beklager dette og feilen er rettet.
 • Klientversjon: Skifteplan mobil - en rådgiver kan når som helst hente inn oppdaterte opplysninger fra Skifteplan mobil og bruke dette som grunnlag for rådgiving / neste års plan. Vi vil i en versjon til høsten komme med mulighet for bl.a. å registrere planlagt neste års vekst på Skifteplan mobil. Dette for å danne grunnlaget for neste års plan. På denne måten slipper man å vente med mottak av noteringsskjema (som blir overfløding) før man starter med neste års plan.
 • Klientversjon: Ny knapp "Eksport" i utskriftsgeneratoren for å lage en eksportfil (CSV format) med data om alle valgte driftsenheter. Jordanalyser på alle skifter kommer med.
 • John Deere Greenstar: Oppdatert biblioteket slik at siste versjon av skjermprogramvare fra JD støttes.
Versjon: 2.65. 27. desember 2011
 • Rettet feil der arealet av temakartkonturer i kartet ble feil
Versjon: 2.64. 10. november 2011
 • Rettet feil ved manuell kobling av jordanalyser.
 • Rettet feil der redigering på Redusert jordarbeid i kartet kunne resultere i at tema endret seg "umotivert" til Egne. Det vanskeliggjorde endring av tema for Redusert jordarbeid til et undertema.
 • Lagt til advarsel ved utskrift fra bruksregisteret. Det kunne resultere i mange sider. Etter utskrift blir nå aktuell post satt tilbake til det den var før utskrift.
Versjon: 2.63. 23. september 2011
 • Beregnet pH etter kalking var feil på jord med høyt leirinnhold. Feilen er rettet.
Versjon: 2.62. 10. september 2011
 • Ny rapport "Lommerapport sidedelt" der tiltakene er delt på hver side. Det er nyttig for de som har veldig mange skifter.
 • Endret tekst på "Høstgj. i fjor" og "Høstgj. i år" til "Høst i fjor" og "Høst i år". Betegnelsen ble brukt også for kalk og da ble den misvisende.
 • Har åpnet for å velge "Høst i fjor" på kalk.
 • Lagt til støtte for JDGS skjerm/versjon GS3 2630 v3.4. Husk å velge dette under oppsett etter at du har oppgradert skjermen.
 • Lagt til JD veksttype i veksttabellen. Dette feltet må settes korrekt på hver hovedvekst for at det skal være mulig å velge korrekt vekst ved tresking.
 • Rettet feil ved eksport / gjenoppretting til JDGS når aktuell mappe manglet. Dette vil også rette problemene ved gjenoppretting av GS2 2600 data til en GS3 2630 skjerm.
 • Rettet feil ved eksport til JDGS når skifter ble delt fra Skiftetabellen (og ikke i kartet).
Versjon: 2.61. 6. mai 2011
 • Ved oppdatering til versjon 2.60 kunne fargetabellen som brukes i en del temakart bli ødelagt. Fargetabellen vil nå gjenopprettes til standard fargetabell (dersom programmet oppdager at den er ødelagt.)
 • Rapporten "Oversikt vekster" ga Generell avbruddsfeil. Rettet.
 • Ikon for sletting av hele kartet i kartet er endret (for å minske muligheten for å ta feil søppelkasse). I tillegg er det laget flere nivåer med advarsler før kartet slettes.
 • Lagt til 2 desimaler på såmengde i en del rapporter.
 • Lagt til valg "Sett som standard" ved bruk av høyre museknapp i kartet. (Standard kart blir brukt ved kobling av jordprøver og ved eksport til JDGS løsning.)
 • Dersom Windows Vista/7 ble kjørt med brukerkontrollen deaktivert ble ikke lisensen lagret korrekt ved endring av lisens. Det er rettet.
 • Det kunne bli feil i koblingen mellom skifter og yttergrense i JDGS eksporten. Feilen er rettet men vi anbefaler ny eksport av alle bruk som er eksportert tidligere.
 • Forenklet bruk av JDGS modulen slik at kan nå kun trenger å velge stasjon for CF kort / USB penn.
 • Lagt inn støtte for profiler i JDGS modulen. Det brukes av skjermene GS2 1800 og GS3 2630. (I Skifteplan versjon 2.60 var det ikke mulig å lese data inn igjen i Skifteplan fra en GS3 2630 skjerm.)
 • Rettet feil i JDGS der man fikk generell avbruddsfeil ved overføring av bruk tilbake til kortet. (Grunnen var at koordinatsystem ikke ble satt på de skiftene som ble overført fra kortet.)
 • Rettet feil der det var umulig å tegne JD Flagg Skifteplan.
Versjon: 2.60. 23. mars 2011
 • Ny modul for integrasjon mot John Deere Greenstar (se hjelpetekst etter installasjon).
 • Rettet problem med utskrift av generelle notater (i de rapportene denne vises).
 • Brukes verktøyknappen på knapperaden og Utskriftsformat... og Rapportbildet vises vil rapporten bli reformatert med en gang.
 • Fordeling av konturnivåer ved generering av konturkart er forbedret.
 • Lagt til standard farger / nivåer for konturering av CaO behov, pH, PAL og KAL.
 • Lagt til mulighet for å vise CaO behov for bygg (uansett vekst på skiftet). Kartet er nå sammenlignbart med det som enkelte jordanalyselab. leverer.
 • SkifteplanPDA oppdatert til versjon 1.0.21 med bedre tilpassning til skjermer med høy oppløsning. Bedre tilpassning til Windows Mobile 6.x, som ikke lengre bruker stylus. Flyttet installasjonen av SkifteplanPDA inn i Skifteplan programmet. Ikke lengre nødvendig med .NET 2.0 på maskina for å installere. (.NET Compact Framework 3.5 er nødvendig på enheten.)
 • Lagt til formatering av telefonnummer på skjerm og i rapporter.
 • Glødetap og volumvekt hadde byttet plass i kolonnevelgeren i Skiftetabellen.
Versjon: 2.54. 17. september 2010
 • Rettet feil der forsøk med tegning av figurer med et undertema medførte at temavalget ble endret til mortema.
 • Rettet feil ved utskrift av notater til skriver og PDF dokumenter.
 • Rettet feil ved kommunikasjon med Garmin seriell GPS
 • Rettet feil der Garmin USB baserte GPS'er ikke ble funnet.
 • Lagt til Vis på bildemenyen i kartet (høyre museknapp på en figur som har et bilde knyttet til seg får opp en Vis mulighet slik at man kan vise bildet uten å måtte starte eksternt bildeprogram).
 • Lagt til planlagt / utført dato på Gjødslingsplan / utførte gjødslinger
 • Lagt til skiftenummer til valg av manuell skiftekobling av jordanalyser. (Gamle analyser får feil sorteringsrekkefølge på nummer. Analyser som leses inn i 2.54 og senere skal rette dette.)
 • Lagt til kartnavn ved utskrift av kartet samt miljørapport.
 • Lagt til knapp "Flere valg / hjelp" under enkel kartredigering. En får da opp hjelpeteksten som går kun på "Slå sammen flater / lage hull i flater".
 • Lagt til hjelpetekst for redusert jordarbeid. Kommer som stort gult felt øverst dersom det ikke finnes noen figurer for redusert jordarbeiding og tema "Redusert jordarbeiding" velges. Dersom det er figurer vil det komme en hjelpeknapp nederst i tegnforklaringen.
 • FOR SKOLER: Dersom man lager en snarvei til WINPLAN.EXE med parameteren -vista og starter denne som administrator lagres lisensen på maskinprofilen i registeret. Når en bruker (elev) starter vil programmet bruke lisensen i maskinprofilen dersom det ikke er noen gyldig lisens i brukerprofilen. (Legges det inn en lisens i brukerprofilen vil denne overstyre den som ligger i maskinprofilen.)
Versjon: 2.53. 11. mai 2010
 • Lagt til valg av komprimering av PDF dokumentene og ved utskrift av kart til PDF valg av oppløsning. Med de nye valgene skulle det være mindre bruk for muligheten FinePrint / pdfFactory, el.l.
 • Utskrift av konturkart virket ikke som det skulle. Det er rettet.
 • Det var lagt inn en konvertering av Euref89 jordanalysekoordinater til NGO48, dersom kartet brukte dette. Det var en feil i grensene slik at NGO48 kart nord for 66 breddegrad ble tolket som Euref89 koordinater og følgelig konvertert. Det resulterte i at koblingen mellom skiftetabellen og skiftene i kartet ikke virket. Det er rettet.
 • Rettet feil vedr. utskrift til PDF og til FinePrint.
 • Dersom man endret navn på et skifte og kun endret en eller flere bokstaver til stor eller liten bokstav hang programmet. Det er rettet.
 • Lagt til hjelpetekst ved søk etter bruk.
 • Lagt til sjekk for dobbelt mappedeler (\) i oppstartsmapper.
Versjon: 2.52. 27. april 2010
 • I versjon 2.50 og 2.51 tok ikke beregningen av Rest Organisk N hensyn til husdyrgjødslinger ved overgang til nytt år. Det er rettet.
 • Oppdatering fra 2.18 og tidligere til 2.5x virket ikke dersom det ikke var skriveadgang til mappa der Skifteplan var installert. Det er rettet.
 • Innlesning av jordanalyser er endret. I Skifteplan 2.50 var det en nøyere kontroll av analysefilene. Filer/analyser som ikke fulgte standarden ble ikke lest inn. Dette skapte problemer hos mange. Det er nå endret slik at Skifteplan leser de (fleste) formatene som er i bruk.
 • Uttegning av konturkart (for jordanalyseverdier) er endret slik at det er bedre samsvar med innstillingene enn tidligere.
 • Det er nå mulig å koble koordinatfestede analyser manuelt til skifter uten å ha kart. (Så lenge koordinatene til en analyse ikke "leder til" et skifte i kartet.)
 • I noen tilfeller kunne man få flyttallsfeil ved "utskrift" til PDF dokumenter. Dette skal nå være rettet.
Versjon: 2.51. 9. april 2010
 • Ved oppgradering fra tidligere versjon under Windows Vista og Windows 7 ble ikke innstillingene kopiert korrekt til registeret. Det medførte at lisensen ikke ble med over i ny versjon. Det er rettet.
 • Det var et problem med gjenoppretting av sikkerhetskopier tatt før 2001. Dette er rettet.
Versjon: 2.50. 8. april 2010
 • Nytt system for videohjelp. Hjelpeknapp -> Videoer og som "gul lapp" i kart, innlesning av jordanalyse, med mer.
 • Helt ny jordanalysedel under Arealoversikt -> Jordanalyse. (Se videoer for forklaring.)
 • Nytt notatfelt (under notatknappen der denne er tilgjengelig) for generelle notater om årets gjødslingsplan. Kommer ut i flere rapporter.
 • Oppdatert PDA systemet til Windows Mobile Device Center.
 • Ved overføring til nytt år og kart var valgt sto det tidligere "Skifter og grøfter". Dersom det var figurer i det nye året ble disse slettet uten advarsel. Teksten er nå endret i overføringsbildet og det kommer også en advarsel dersom det finnes figurer fra før i det nye året.
 • Pris på kalk ble ikke korrekt oppdatert ved endring av kalkslag i gjødselberegningsbildet. Det er rettet.
 • Mulig å slette foretrukket N gjødsel under Vekster.
 • Pga. sammenslåing av bruk og følgelig redusert kundegrunnlag for Skifteplan har vi valgt å legge inn en arealgrense på 1.000 daa dyrket areal for enbruker utgaven av Skifteplan. De som har større areal enn dette må oppgradere til 4 bruk. De dette gjelder vil få en advarsel i programmet og god tid til å oppgradere.
 • Mulighet for å lage konturkart (fargekart som viser f.eks. pH fordeling på gården). (Se videoer for forklaring.)
 • Mulighet for å kopiere figurer fra ett tema til et annet. F.eks. fra Skifter til Redusert jordarbeid. (Egen knapp i kartredigering).
 • Enklere bilde for kartredigering med tekst. Gå til Kart og trykk knappen for å endre i kartet.
 • PDF utskrift av kart.
 • Helt nytt system for å slå sammen flater og for å lage hull i flater. Dersom man lager en flate som overlapper med en annen vil man få opp en dialogboks som spør hva man vil gjøre. Det er mulig å slå sammen flater ved å lage en "tarm" mellom flatene. Det er mulig å slå sammen mange skifter på en gang. Det er mulig å slå sammen skifter i kartet ved å tegne et skifte som går over flere skifter. På samme måte kan man øke størrelsen på et skifte.
 • Ny knapp (etter navnet) under Kart -> Egenskaper for å sette hvilket kart som er standardkart (ved utskrifter med mer.) For å vise det gamle endringsbildet trykker du knappen Avansert.
 • Alle innstillinger i programmet lagres nå i registeret til Windows (for kompatibiltet med Windows 7).
 • Diverse feilrettinger
Versjon: 2.18. 21. oktober 2009
 • Ved oppdatering av Skifteplan versjon 2.14 og tidligere ble ikke korrekt fil til bruk ved databasefiksing kopiert inn. Det kunne medføre at fila for informasjon om farget kartbakgrunn (markslag og jordsmonn) kunne bli skadet ved kjøring av databasefikser.
Versjon: 2.17. 19. oktober 2009
 • Ved overføring til nytt år beregnes en ny K-Al verdi. Det var en feil der fjerning av halm ikke medførte en korrekt beregning av fjernet K. Det kunne lett medføre at K-Al verdiene steg hele tiden og at man tilslutt ikke fikk noen anbefaling om K gjødsling. Feilen er nå rettet.
 • Måten fylte flater tegnes på er endret. Det er for eksempel ikke lengre mulig å slå av farget bakgrunnskart ved å slå av visning av markslagsgrenser eller slå av jordsmonnstema ved å slå av visning av jordsmonnsgrenser. For å slå av / på fylte flater må man inn på knappen temakart.
 • Man kunne få feilmelding om "Operasjon på lukket datasett" når man åpnet bruksregisteret. Det er nå rettet.
 • Søking i bruksregisteret med bruk av bruksnummer virket ikke. Det er nå rettet. Ønskes det et bestemt bruksnummer skriver man inn nummer etterfulgt av mellomrom.
Versjon: 2.16. 30. september 2009
 • Ved nyinstallasjoner kom det en feil om "operasjon på lukket datasett" flere steder i programmet. Det er nå rettet.
 • Tatt vekk søking på planleggernavn ved valg av bruk.
Versjon: 2.15. 23. september 2009
 • Ved valg av gjenleggsvekst blir gjennleggsåret nullstilt slik at eventuelt engår blir korrekt beregnet senere.
 • Under skifteregistrering kan man nå krysse av for fjernet / brent halm i fjor (i tillegg til i år som tidligere).
 • Ved overføring til nytt år kan man nå velge å overskrive alle jordanalyser.
 • Beregning av fjernet P i halm ved overføring til nytt år ble tidligere korrigert med P-Al verdi. Det er tatt vekk.
 • Rettet kosmetisk feil der markøren ved innskriving av notater under tiltak ble plassert feil.
 • Nytt system for sending av SMS meldinger. Melding kan sendes ved å trykke på ny knapp med bilde av mobiltelefon.
 • Lagt til visning av gjenleggstekst etter vekstnavn på rapporter.
 • Forbedret registrering av navn på HD Lager. Nå skal det være likt både for lager som er basert på analyser og lager som er beregnet.
 • Under beregning av gjødsel vises sum gjødselkostnad/daa for skiftet.
 • Lagt til ny standard tema gruppe for figurer, som hurtigvalgt øverst i kartet: "Redusert jordarbeid", "Erosjonsrisiko" (krever jordsmonnskart) samt alle egne temaer etter dette.
 • Hurtigvalgene øverst i kartet har fått utvidet funksjonalitet. Dersom man først trykker på et figurtema (for eksempel Redusert jordarbeid) og deretter trykker på Erosjonsrisiko så får man erosjonsrisiko innenfor Redusert jordarbeid. Det markeres med en + etter (eller før) figurtemaet. Trykker man på Erosjonsrisiko en gang til vises erosjonsrisiko for hele kartet.
 • Det er nå mulig å bla seg mellom de ulike temaene med to små piler øverst til høyre i tegnforklaringen.
 • Rapporten "Erosjonsrisiko" er utvidet slik at den viser det figurtemaet / jordsmonnstema som er valgt i kartet.
 • Forbedret visning av jordsmonnsdata (inkl. erosjonsrisiko) med fargebruk lik den som Skog og landskap bruker så langt det er mulig.
 • Mulighet for å begrense visningen av jordsmonnsdata innenfor alle figurtema (ikke bare skifter slik som tidligere). Dette gjøres i dialogen Temakart. Visningen er også forbedret ved at der er kun det som ligger innenfor figuren som vises og ikke hele jordsmonnsflaten.
 • Lagt til støtte for festenr ved bestilling av kart og lokalisering av eiendom. Kan også registreres under bruk/gårdsdata.
 • (knappen) Finn eiendom i kartet er utvidet slik at man kan lage figurer (dvs. flater) over eiendommen med de fleste tema.
 • Kart ble tidligere bestilt ved at Skifteplan sendte en e-post til kartserveren. Det er nå endret slik at det brukes en webtjener for bestilling. (Det gjør at bestillingen kun er avhengig av at port 80 (vanlig http/web port) er tilgjengelig / åpen).
 • Lagt til innlesning av høyde på koter i kartdataene. Endret uttegning av koter i kartet slik at denne er avhengig av målestokk. Det blir mer og mer vanlig med 1m koter, som gjør at kartet ellers blir dekt av koter ved stor målestokk.
 • Lagt til mulighet for å endre registreringsnummer på figur i kartet. Dersom en figur slettes foreslås denne brukt på nytt når neste figur lages.
 • Lagt til støtte for å lese inn Garmin GPX filer (utgaven Colorado og senere).
 • Oppgradert PDA til 1.0.20. Takler .NET CF 3.5 uten feil ved avslutning.
 • Rettet feil ved PDA import der det var brukt flere mellomrom i navn på tabellelementer (for eksempel navn på arbeid).
 • Nytt system for sending av SMS meldinger. Melding kan sendes ved å trykke på mobilnummer til klienten eller med ny knapp med bilde av mobiltelefon på knapperaden. Det er også mulig å automatisk sende SMS til mottagere av rapporter sendt på e-post.
 • Helt ny klientliste under valg av klient, i utskriftsgeneratoren og ved valg av bruk som det skal sendes SMS til. Den nye lista inneholder siste året det er laget planer for og hvem som er planlegger. OBS! Den nye lista kan sorteres på flere kolonner. Trykk på kolonnene i den rekkefølgen sorteringen skal utføres. For å sortere etter siste planleggingsår synkende og deretter på planlegger trykkes det først på kolonna med planleggingsår (eventuelt to ganger for å få synkende) og deretter på planlegger.
 • Endret søkefunksjon i klientregisteret. Kan nå søke med å skrive inn et tall for å søke etter klientnr eller bokstaver for å søke etter andre opplysninger. F3 eller pilknapp gir neste forekomst.
 • Pakking av bruk (ved bytte av bruk) er nå standard slått av. Dette kan endres under Vedlikehold | Grunndata | Egenskaper (nederst til høyre).
Versjon: 2.14. 24. februar 2009
 • Rettet feil ved bestilling av PlantePlan konvertering.
 • Rettet flere mindre og ikke alvorlige minnelekasjer.
Versjon: 2.13. 12. februar 2009
 • Denne versjonen inneholder bestillingsdialog for konvertering av PlantePlan database.
 • SkifteplanPDA oppdatert til versjon 1.0.19. Denne versjonen retter et problem med at informasjon om feil skifte vises i undertabellen. OBS! Husk å avslutte SkifteplanPDA før du oppgraderer denne. Velg Fil->Avslutt på SkifteplanPDA.
 • Endret på visning av skiftelista under gjødselplanlegging. Den virket ikke for skiftenummer større enn 999.
Versjon: 2.12. 19. januar 2009
 • SkifteplanPDA oppdatert til versjon 1.0.18. Denne versjonen retter et problem med scrolling i vinduet og mange skifter. OBS! Husk å avslutte SkifteplanPDA før du oppgraderer denne. Velg Fil->Avslutt på SkifteplanPDA.
 • Ved installasjon på Windows Vista kunne det komme feilmelding dersom programmet ble startet fra installasjonen.
Versjon: 2.11. 15. januar 2009
 • Ved bestilling av kart kan man få med veldig mye utmarksareal. Det er nå mulig bare å bestille kart over dyrket areal. Det er en ny avkryssning over brukslista under kartbestilling som kan brukes til dette.
 • Ved deling av figur i kartet så vil det straks delestreken deler figuren komme opp arealet av de to delene nederst i bildet. Man kan så ta tak i ett av punktene på delestreken og flytte punktet slik at man får ønsket areal før man trykker bekreft og figuren deles.
 • Ryddet opp i måten navn skrives inn på Husdyrgjødsellager. Det er nå likt i begge bildene Planlagte tiltak | Husdyrgjødsellager og Planlagte tiltak | Beregne husdyrgjødsellager.
 • Ved oppdatering av gjødseltabellen fra internett så får man etter oppdateringen oversikt over de slagene som ikke lengre er i bruk og hvilke slag som er i bruk, men ikke omfattes av oppdateringen. For den siste gruppen må man selv endre pris!
 • Bredde på e-postfeltet til brukene er økt.
 • Mulig å redigere notater under registrering av tiltak.
 • Ny rapport "Skiftenotering sidedelt" med ett skifte pr. side
 • Bioforsk har kommet med anbefaling om endring av fosfor til en del vekstgrupper. Se dokument. Det er lagt til en mulighet under Vedlikehold | Grunndata | Korreksjoner å velge at de nye korreksjonene skal brukes. Det er nå standard at disse brukes for de gitte vekstgruppene.
 • Norsk Landbruksrådgiving (tidl. Landbrukets forsøksringer) har kommet med en anbefaling om å endre faktorene for prisoptimalisering for gruppene korn og oljevekster. De nye standard verdiene er nå fosfor (-) 40 50 (+) 0 0 kalium (-) 12 50 (+) 0 0 (gamle verdier var fosfor (-) 20 50 (+) 0 0 kalium (-) 6 50 (+) 0 0) Dersom man ikke har endret dette tidligere vil de nye verdiene endres automatisk i denne oppdateringen. Hvis man har endret dette tidligere eller er usikker kan man gå inn på Vedlikehold | Grunndata | Prisoptimalisering og trykke knappen "Standardverdier alle" nederst i bildet.
 • Det er lagt inn støtte for fjernhjelpsystemet til Agrodata. Det finner du under verktøyknappen. Skal kun brukes etter avtale med Agrodata i en brukerstøttesituasjon.
 • Klient: Det er nå mulig å endre rekkefølgen på rapportene i utskriftsgeneratoren.
 • Klient: Lagt til e-postfelt på planlegger. Under vedlikehold | Grunndata | E-post er det en avkryssning som muliggjør at planleggers e-postadresse brukes ved utsendelse av PDF dokumenter.
Versjon: 2.10. 18. april 2008
 • Ved innlegging av forgrøde i skiftetabellen kunne det komme en feilmelding "Trying to modify readonly field". Feilen er rettet.
 • Mulighet for rutenett i kartet. Settes på under knappen Egenskaper i kartet.
Versjon: 2.09. 5. april 2008
 • Ny avkryssning under Egenskaper i kartet for visning av utskriftsområde.
 • Det var en feil under tegning av figurer i kartet som kunne medføre generell avbruddsfeil. Den er rettet.
 • I rapporten Husdyrgjødsel og avsnittet "Skiftefordeling" kom det ikke noe i feltet Tot-N/daa. Det er rettet.
 • Endringer i veksttabellen ble ikke synlig i Skiftetabellen. Det er rettet.
 • Rapporten Skiftehistorikk valgte ikke korrekte skifter dersom navnet var endret / Skiftet delt / slått sammen.
 • SkifteplanPDA skal nå virke med andre oppløsninger en standard (320x200).
Versjon: 2.08. 16. februar 2008
 • Dersom man gikk inn og ut av bildet for innlesning av jordanalyser så ble ikke bildet korrekt satt opp. Det medførte feilmelding dersom man prøvde å lese inn flere analyser.
 • I rapporten Dokumentasjon viste feltet Tilført kun planlagte verdier. Det er rettet.
 • SkifteplanPDA (Skifteplan på håndholdt datamaskin, PDA) er nå tilpasset Windows Mobile 6. Det fører til at denne utgaven krever Windows Mobile (PocketPC) 2003 eller senere. Den krever også .NET Compact Framework 2.0 (eller senere). Se hjelpetekst i programmet.
 • Mer robust innlesning av verdier fra PDA.
 • Klientversjon: Systemet for å sjekke at flere ikke var inne på samme bruk virket ikke. Det kunne også medføre at bruk ikke ble pakket når de skulle.
Versjon: 2.07. 20. desember 2007
 • Bioforsk har den 22. november 2007 kommet med endring av gjødslingsnormene for fosfor (P) til korn. Se følgende side hos Bioforsk http://www.bioforsk.no/ViewNews.aspx?view=1&id=3192. Som en følge av dette har Agromatic i samarbeid med forsøksringene endret standard veksttabeller som følger med Skifteplan slik at norm for fosfor er redusert i henhold til anbefalingene fra Bioforsk. Det er lagt ut en utgave av standard veksttabellene som kan lastes ned på vanlig måte (med globus knappen). OBS! Det er kun standard vekster som blir justert. Alle andre vekster / veksttabeller må manuelt justeres av den enkelte.
 • Lagt til vekstgruppe i fosforkorreksjoner (Vedlikehold -> Grunndata -> Korreksjoner).
 • Tilpasset fosforkorreksjonsgrupper (P-Al grupper) og korreksjoner til siste anbefalinger fra Bioforsk. ADVARSEL!! Eventuelle tidligere endring av fosforkorreksjoner vil bli slettet og satt tilbake til standard i denne oppgraderingen!
 • I tiltaksmodulen (for registrering av planlagte, virkelig utførte og dekningsbidrag) kunne man få melding om forsøk på å hente innhold i en lukket tabell (gjødseltabellen). Det skal nå være rettet.
 • Lagt til "PRØVE-ID" som felt for prøve id i innlesing av kart med punkter for jordprøver.
 • Det kunne komme en feilmelding ("Assertion failed...") under uttegning av kartet (med rasterfiler). Den skal være rettet.
Versjon: 2.06. 10. oktober 2007
 • ALVORLIG FEIL RETTET! Beregning av rest organisk N fra husdyrgjødsel var plassert i bildet for gjødselberegning. Gjødselberegningsvinduet opererer kun på planlagte verdier. Eventuelle endringer av virkelige verdier for husdyrgjødsling fikk derfor ingen påvirkning på beregningen av rest organisk N. Dersom det ble registrert virkelige verdier og deretter tatt ny gjødselberegning så kom både de planlagte og de virkelige verdiene med i beregningen av rest organisk N. Beregning av rest organisk N er nå flyttet til overføring til nytt år. Den bruker nå de virkelige verdiene eller de planlagte verdiene dersom det ikke er registrert virkelige verdier. En ny overføring vil gi en ny beregning.
 • Feltet Husdyrgjødsel Tot-N i rapporten Dokumentasjon brukte både planlagte og virkelige verdier. Mao. Verdien ble for høy dersom det var registrert virkelige verdier for husdyrgjødsel. Det er rettet.
 • Funksjonen for sentralt kart virket ikke som den skulle. Det medførte veldig lang tid for opptegning av kartet hver eneste gang man gikk inn i kartet. Det er rettet.
Versjon: 2.05. 31. august 2007
 • Ved sjekk på om bestilt kart på internett var klart ble knappen for å hente kartet gjort utilgjengelig. Det er rettet.
 • Ved utskrift til PDF har fornavn og etternavn byttet plass i filnavnet. Etternavn kommer nå før fornavn. Det gjør det lettere å finne igjen filer.
 • Byttet installasjonssystem bedre tilpasset til Windows Vista.
Versjon: 2.04. 24. august 2007
 • ALVORLIG FEIL RETTET! Dersom man endret år etter at den gamle måten å fordele husdyrgjødsel på var brukt kunne alle husdyrgjødslingene for de årene man bladde til bli slettet.
 • Bioforsk har i en pressemelding datert 6. februar 2007 kommet med endring av gjødslingsnormene for fosfor (P) til eng. Se følgende side hos Bioforsk http://www.bioforsk.no/ViewNews.aspx?view=1&id=2724. Som en følge av dette har Agromatic i samarbeid med forsøksringene endret standard veksttabeller som følger med Skifteplan slik at norm for fosfor er redusert i henhold til anbefalingene fra Bioforsk. Det er lagt ut en utgave av standard veksttabellene som kan lastes ned på vanlig måte (med globus knappen). Den blir ikke synlig før denne versjonen (2.04) av Skifteplan er installert. OBS! Det er kun standard vekster som blir justert. Alle andre vekster / veksttabeller må manuelt justeres av den enkelte.
 • Agromatic har i samarbeid med Felleskjøpet lagt ut en planteverntabell som kan lastes ned på vanlig måte (med globusknappen). Den blir ikke synlig før denne versjonen (2.04) av Skifteplan er installert. OBS! Eventuelle eksisterende plantevernmiddel blir ikke slettet når denne tabellen leses inn.
 • Ved sjekk for oppdateringer på internett er det kun kart som er standard krysset av for å bli lastet ned. Alle andre typer for oppdateringer må nå krysses av manuelt for å komme med.
 • Mulig å skrive ut rapporter til et PDF dokument og sende dette på e-post. OBS! Oppsett av e-post finnes under Vedlikehold -> Grunndata -> E-post.
 • Økt bredden på midtre felt av Arealoversikt | Skiftetabell for lettere å se / velge lange vekstnavn.
 • Ved mange skifter med samme vekst kunne skiftenumrene overlappe annen tekst i rapporten "Oversikt vekster". Skiftenumrene blir nå ved behov splittet over flere linjer.
 • Noen internett leverandører (les: Tele2) har endret måten det er mulig å sende e-post på. Det skal nå være mulig å legge inn brukernavn og passord i e-postoppsettet ved bestilling av kart og under Vedlikehold -> Grunndata -> E-post.
 • Rettet feil i kartet ved uttegning av fylte flater. En del av fargeleggingen av DMK (digitalt markslagskart) kunne "forsvinne" (bli hvite områder) på kartet.
 • Rettet feil ved import og eksport av data til PDA.
 • Oppdatert PDA programvaren. (Rettet feil ved bytting av skjermvisning. Rettet feil ved registrering av husdyrgjødslinger.)
 • Tilpassninger for Windows Vista
 • Klient: Ved utskrift fra utskriftsgeneratoren for en annen enn aktiv bruker så kunne det komme feil dersom man gikk til Rapporter etterpå.
Versjon: 2.03. 6. desember 2006
 • Arbeid under Virkelig utførte tiltak hadde en feilmelding om et lukket datasett som skapte flere problemer. Det er rettet.
Versjon: 2.02. 28. november 2006
 • Det var bare mulig å slette en post i tiltaksregistreringene.
 • Det er lagt inn flere feilsjekker ved import av PDA data.
 • I mange oppslagsbokser i tabellvisning var det ikke mulig med pil opp.
 • Klient: Rapportgeneratoren virket bare delvis. Nå skal feilen være rettet.
Versjon: 2.01. 24. november 2006
 • Det var (for mange) umulig å aktivere PDA demoversjon.
 • Ikke mulig å bruke kopiere ned funksjonen i skifteregistreringen.
 • Det kunne være vanskelig å få endret mengde under gjødselberegningen.
 • Kun mulig å skrive inn notater om første skifte / vekst.
 • Klient: Rapportgeneratoren virket ikke.
Versjon: 2.0. 22. november 2006
 • Oppstartsbildet og menyssystemet er fullstendig endret. Hovedmenyen er fjernet og erstattet med en fast meny på venstre side. Alle undermenyer kommer som faner. Det er forholdsvis lite endringer i selve skjermbildene.
 • Helt ny og integrert PDA løsning. Denne delen må kjøpes separat som en egen modul. Den kan fritt testes i 30 dager. Du finner den under Driftsenhet | PDA. Trykk på hjelp knappen i dette bildet for hjelp. Alle eksisterende kunder vil få tilsendt brev med tilbud om å kjøpe PDA modulen.
 • Det er nå støtte for ortofoto i kartet. Ved bestilling av kart fra Agromatic kartserver på internett så kan man velge om ortofoto skal taes med i leveransen. Bildene hentes fra Statens Kartverk slik at det kan ta noen minutter for å ferdigstille leveransen.
 • Kobling mot GPS (modeller fra Garmin og Magellan) i kartet. Gå inn på Figurer knappen i kartet, velg et Tema (opprett gjerne et GPS tema) og trykk på den lille "GPS" knappen. OBS! Les gjerne inn i et Nytt kart slik at du ser hva som ligger på GPS før du eventuelt leser inn i et annet kart.
Versjon: 1.91. 27. februar 2006
 • Metodene og tidspunktene i gjødslingsmetodetabellen kunne endres "uten forvarsel" ved gjenoppretting. Det er nå rettet. Metodetabellen kan fortsatt endre seg, men da som en følge av at metode / tidspunkt brukt i en vekst i en av veksttabellene ikke finnes i metodetabellen.
 • Ved Kart -> Finn eiendom så lages det kun ett skifte selv om arealet er oppdelt av kartkanter / markslagsdeler.
 • Ved tegning av Skifter med figurredigering vil hele skifte komme med selv om det er oppdelt av kartkanter / markslagsdeler
 • Ved Kart -> Finn eiendom og tegning av Skifter med Figurredigering vil temakart Figurer komme opp automagisk (slik at man ser at skriftene er laget og ikke bare en prikk som tidligere).
 • Dersom man opprettet Figurer med veldig lite areal kunne det være at de ikke kom med i temakart Figurer.
Versjon: 1.90. 13. februar 2006
 • Klientversjon: Ved gjenoppretting av enkeltbruk kan bruket i spesielle tilfeller være tomt (alle data borte). Dataene for bruket ligger på sikkerhetskopien, men ble ikke korrekt tilbakekopiert ved gjenopprettingen.
 • Historikk for husdyrgjødsel under registrering av tiltak viste både planlagte og virkelige gjødslinger. Nå vises virkelige gjødslinger.
Versjon: 1.89. 25. januar 2006
 • ADVARSEL! Meget alvorlig feil funnet! Dersom et skifte ble slettet, delt eller slått sammen i Skiftetabellen ble alle data i alle undertabeller (gjødslinger, husdyrgjødslinger, sprøytinger, arbeid og salg) for alle skifter og alle år slettet. Feilen kom i versjon 1.88.
 • Økologisk: Maksimalt Total-nitrogen / daa og år i gjennomsnitt for hele det økologiske arealet er økt fra 14 til 17 kgN før varsel kommer. Skulle gjelde fra planåret 2006 og ikke 2007.
Versjon: 1.88. 19. januar 2006
 • Det ble ikke tatt hensyn til planlagte/virkelige verdier ved beregning av gjødselkostnader i tiltaksregisteret.
 • Hurtigrapporter har fått et valg om å vise planlagte eller virkelige verdier.
 • Bruker får nå spørsmål om P-status skal nullstilles ved endring av jordanalyseår i skifteregistreringsvinduet, samt ved import av jordanalysedata.
 • Visning av skifteopplysninger under skifteregistreringen ble ikke oppdatert dersom denne var åpen samtidig som import av jordanalysedata ble foretatt.
 • Skiftetabell > Omløp viser nå korrekt virkelige verdier.
 • Skiftetabell > Info viser nå utelukkende planlagte verdier, istedenfor en "lett blanding" som før.
 • Beregningen av pH på et skifte (feltet PH i skiftedat.db) skjer nå utelukkende på grunnlag av virkelige kalkingsverdier. Tidligere var det kun de planlagte verdiene som ble benyttet.
 • Ved overføring til nytt år ble både planlagte og virkelige gjødslingsverdier tatt med. Dette er nå rettet på slik at kun de planlagte verdiene følger med til neste år.
 • Fikset feil som gjorde at vekster fra alle veksttabellene kom med i oppslagsboksene i skiftetabellen.
 • Når ny post skulle registreres under virkelige tiltak var ikke sammenslåingen av postene korrekt. Det kunne resultere i at for mange skifter ble vist på en linje.
 • Lagt til støtte for innlesning av jordprøvepunkter fra flere jordanalyselab.
 • Økologisk: Maksimalt Total-nitrogen / daa og år i gjennomsnitt for hele det økologiske arealet er økt fra 14 til 17 kgN før varsel kommer fra planåret 2007.
Versjon: 1.87. 5. desember 2005
 • Ved overgang til nytt år ble det i versjon 1.85 og 1.86 tatt med både planlagte og virkelige tiltak (mineral- og husdyrgjødsling) ved beregning av P-Status og K-Al verdi. Det kunne lett medføre alt for høye verdier for disse verdiene. For de som har brukt muligheten for å registrere virkelige verdier og deretter tatt overføring til nytt år anbefaler vi at overføringen blir utført på nytt på de planene dette gjelder.
 • I versjon 1.85 ble tabellene Gjødslingsmetode og Gjødslingstidspunkt slått sammen til en tabell. Måten dette ble gjort på var ikke god nok. Det kunne medføre at tidspunktene "forsvant" i gjødselberegningen og andre steder. Når denne versjonen installeres og kjøres vil den sjekke at Vekst-, Gjødslingsmetode- og Gjødslingstidspunkttabellene er korrekte.
 • Teksten (navnet) på valgt skifte i gjødselberegningen var vanskelig å lese (dårlig kontrast). Det er rettet.
Versjon: 1.86. 16. november 2005
 • Lagt til mulighet for å legge inn planlagte husdyrgjødslinger og kalk (ny sprede knapp)
 • Knappen for registrering av Virkelig utførte tiltak er endret (til en rød hake)
 • Total mengde husdyrgjødsel ble ikke utregnet under registrering av tiltak. Det er rettet.
 • Rekkefølgen i menyen Gårdsdata er endret
 • Programmet husker nå skjermstørrelse og posisjon mellom oppstartene
Versjon: 1.85. 31. oktober 2005
 • Tabellene gjødslingsmetode og gjødslingstidspunkt er slått sammen slik at man nå velger et fast gjødslingstidspunkt for hver gjødslingsmetode i gjødslingsmetodetabellen.
 • Det er gjort mulig å velge andre gjødslingsmetoder for en vekst enn det som er spesifisert som standard i veksttabellen. Dette kan enklest gjøres i gjødselberegningsbildet, eller evt. i tabellvisningen av skifteregistreringen. I sistnevnte tilfelle må de aktuelle feltene (Gjødslingsmetode1/2) aktiveres, da disse ikke er synlig som standard.
 • Lagt til ny rapport: "Plantevern dokumentasjon".
 • I gjødselberegningen vil nå skiftelisten være synlig ved visning av "programkorreksjonsvinduet", i motsetning til tidligere da dette dekkte hele nedre del av skjermbildet.
 • Når tiltaksregistreringen åpnes, vil nå kun det første skiftet være valgt. I tillegg er også valget "spesifisert" haket av som standard.
 • Knappene "Nytt" og "Nytt barn" i panelet "Egne tema" har endret navn til henholdsvis "Nytt tema" og "Nytt undertema". Funksjonen til hver av knappene er nå også uavhengig av hvor man er plassert i trestrukturen.
 • Når egne plantevernblandinger blir registrert i tiltaksregisteret, vil disse nå få enheten "blanding" istedenfor "daa" som feilaktig ble vist tidligere.
 • Bruker kan nå spesifisere (under Fil/Egenskaper), hvilken verdi for naturlig forsuring som skal benyttes ved overføring til neste år.
 • Det skilles nå mellom planlagte og virkelige verdier for avlingsmengde, kalkinger og gjødslinger. Skifteregistreringen, gjødselberegningen og andre planleggings-/beregningsbilder baserer seg på de planlagte verdiene, mens tiltaksregisteret baserer seg på virkelige verdier.
  Det som registreres av data i planleggingsfasen vil komme opp som forslag i tiltaksregisteret, og dersom man vil endre disse verdiene, så vil de planlagte dataene forbli uforandret.
  Dersom man går tilbake til gjødselplanleggingsbildet etter å ha registrert virkelige verdier på et eller flere skifter, vil de aktuelle skiftene være markert med rødt i skiftelisten. Hvis man så utfører en ny beregning på disse skiftene, vil man kunne velge å enten overskrive de virkelige verdiene med de nye planlagte, eller å beholde de virkelige verdiene slik som de er.
 • I flere av rapportene kan det velges om de skal baseres på planlagte eller virkelige verdier. Dette vil da tydelig framkomme som et valg øverst på skjermen. Det vil også stå på de aktuelle rapportene hvilke verdier de baserer seg på i hvert enkelt tilfelle.
Versjon: 1.84. 15. oktober 2004
 • Tegnforklaringen ble ikke med på utskrift av kartet.
 • Tatt vekk beregning av Total N tilført for ikke økologiske bruk.
 • Modulen "Erosjonsrisiko" for visning av jordsmonnskart og automatisk beregning av arealer etter klasser innenfor skifter er nå en del av standard Skifteplan. Har du lest inn jordsmonnskart kan du velge Kart | Temakart... og deretter ett av hurtigvalgene eller velge fra jordsmonnsvalgene helt nederst i Tema lista. Kartserveren har alle tilgjengelige jordsmonnskart. Se kart.nijos.no og velg Kartkatalog i menyen for å se hvor det er dekning.
 • Modulen "Avansert kart" for lagring av en felles kartbase for alle bruk er nå en del av standard Skifteplan. Forklaring finner du på forklaringer siden.
Versjon: 1.83. 20. september 2004
 • Oppdatert mineralgjødseltabell kan hentes i Skifteplan programmet. (Trykk på globusknappen.) Tabellen er oppdatert med nye priser fra Samvirke 8/2004.
 • I Utskriftsrapportene kan en nå søke på skiftenummer, og dermed få en rapport som inneholder et utvalg av skifter. På rapporten vil det da stå hvilket utvalg som er foretatt.
 • I tabellen der en skriver inn arbeidsoperasjoner, er det nå lagt inn en vis/ikke-vis rubrikk. En kan nå krysse av for hvilke arbeidsoperasjoner en vil skal vises. Dette fører til at i vinduet for tiltaksregistreringer, fana for arbeid, vil det i nedtrekksmenyen i feltet for aktivitet, kun vises de arbeidsoperasjonene en har krysset av for. Dersom aktiviteten for en post i tiltaksregistreringer/arbeid ikke er krysset av i tabellen, vil alle arbeidsoperasjoner bli synlig i nedtrekksmenyen for aktiviteter.
 • I rapporten Figurer, ble ikke all teksten i feltet "Tilstand og plan for evt. tiltak" synlig. Dette er nå rettet, slik at alt som er lagt inn ang. Tilstand/Plan kommer på rapporten.
 • Utskriftsrapporter: I utskriftsrapporter er det nå laget en ny rapport. Rapporten inneholder oversikt over vekster og areal for dette år og forrige år. I Tillegg viser rapporten hvilke skiftenummer som har de aktuelle vekstene.
 • Skiftetabellen: Tidligere ble ikke kløverinnhold nullstilt ved valg av ny vekst. Dette er nå rettet.
 • Rapporten "Oversikt Kalking": Dersom et skifte ikke hadde noen verdier som inngår i denne rapporten, (dvs. ph, kalking etc.) ble det ikke satt rutenett rundt dette skiftet. Dette er nå rettet.
 • Rapporten "Skiftehistorie": I noen tilfeller ble ikke rutenettet rundt hvert skifte satt riktig. Dersom siste årstall hadde flest linjer (altså mest informasjon), ble ikke rutenettet for dette skiftet satt riktig. (Linja som deler skiftene ble satt før alle opplysninger om skiftet var skrevet ut). Dette er nå rettet.
 • Bredden på tabellen i rapportene "Skiftehistorie" og "Oversikt kalking", er endret. Tabellbredden passet ikke til bredden på overskriften/"hodet", men dette er nå rettet.
 • Feil i utskriftsrapporten "Figurer": Dersom det ikke finnes verdi i feltet for tilstand, får neste linje galt startpkt pga at startpunktet ikke blir endret i dette tilfellet. Den neste linjen vil derfor skrive over den forrige. Dette er nå rettet.
 • KSL-rapporten: Informasjon om såfrø/avling var tidligere litt bortgjemt under jordanalyser. Dette er nå endret slik at informasjonen kommer frem på lik linje med informasjon om Gjødsling, Plantevern og Vanning. Dersom det siste skiftet i tabellen hadde 2 vekster, ble den siste veksten ikke skrevet ut. Dette er nå rettet, slik at vekst nr. 2 skrives ut også for det siste skiftet.
 • I registrering av husdyrgjødslinger – ordnet slik at P og K verdiene kommer med riktige verdier etter en har vært å lagt inn gjødsling for året.
 • Figurboksen i Kart: Tidligere ble ikke søppelkasseknappen deaktivert etter sletting. Dette er nå rettet, slik at det ikke er så lett å slette noe en ikke hadde tenkt å slette.
 • Figurboksen i Kart: Ved å holde inne shiftknappen mens en trykker på søppelkasseknappen, vil søppelkasseknappen "låses" (forbli aktiv). Dette markeres med en rød firkant rundt knappen. (Den vil da fungere som tidligere.) For å deaktivere, må en trykke en gang til på søppelkasse- knappen, eller trykke på en av de andre knappene.
 • Kart: Håndknappen og Forstørrknappen kan nå "låses" (forbli aktiv), ved at en holder inne shift mens man klikker på knappen. Låst knapp markeres med en rød firkant rundt knappen. For å deaktivere; klikk en gang til på knappen, eller på en av de andre knappene.
 • Utskrift av Kart: Tidligere ble ikke margene for selve kartbildet endret når margene i utskriftsrutinen for kart ble endret. Dette er nå rettet, slik at margendringer også vil påvirke selve kartet.
 • Utskrift av Kart: Myrområder kunne komme ut på uskrift som svart. Det er rettet.
 • I Kart, panelet for "Figur egenskaper": Dersom "Fritekst"-feltet er tomt, vil teksten under Tema automatisk komme opp i fritekstfeltet. Det samme gjelder for feltet "Navn/Type" i tabellen "Registreringer", men kun dersom tabellen ikke har noen poster fra før. Endrer en nå tema, vil også tekstene i "Fritekst"- og "Navn/Type"-feltene endre seg til det samme som Tema.
 • Kart: Lagt inn kontroll på at dersom figuren ikke er en flate, kan en ikke få endret temaet til "Skifter".
 • Feil i figurboksen: Dersom en prøver å lagre en ikke-lukket figur som et skifte, vil en få en feilmelding, og figuren vil ikke bli lagret. I dette tilfellet vil ikke søppelkasseknappen fungere som den skal. Denne feilen er nå rettet, slik at ved å trykke på søppelkasseknappen så slettes figuren.
 • Dersom søppelkasseknappen er trykt inn og en trykker på den en gang til, var meningen at knappen skulle sprette ut igjen, og "lag ny Figur"-knapp bli satt som valgt knapp. Dette fungerte ikke tidligere, men er nå rettet.
 • Dersom en hadde laget en linje/figur vha. knappen "Linje fra kartgrunnlag", og en deretter prøvde å angre figuren ved å trykke på søppelkasseknappen, så fungerte ikke dette. En måtte trykke på "Angre siste" for å få slettet figuren. Feilen er nå rettet.
 • Dersom en klikket på flyttknappen og holdt shift nede samtidig, så fikk alle flater sorte kanter. Feilen er rettet.
 • I Figur Egenskaper: Meldingsboksen som kommer opp dersom en prøver å endre tema til skifte, og figuren ikke er en flate. Meldingen kom av og til opp dersom en klikket på Avbryt. Feilen er rettet.
 • Noen små endringer (fjernet noen feil kommentarer) i det økologiske vekstregisteret (som kan hentes fra www.agromatic.no).
 • Nye slag i husdyrgjødseltabellen (dyreslag). Oppdatert tabell kan hentes fra www.agromatic.no.
 • Hadde brukt feil N-verdier i beregningene av tilført N. Hadde brukt N-virkning, men skulle være total-N tilført. Dette er rettet.
 • BEGGE vekster blir nå tatt med i beregningen. (Selv om en i skjermbildet kun ser info om en vekst om gangen, er BEGGE vekster tatt med i beregningen av total N tilført ).
 • Grunnlag for beregning av tilført N var også feil. Dette er rettet.
 • Dersom tidspunkt for gjødslingen er tom/ikke fylt ut, blir denne gjødslingen regnet som gjødsling i år. (Ikke høstgjødsling i fjor altså.)
 • Tot-N gitt pr. Dekar er satt inn i utskriftene Dokumentasjon, Husdyrgjødsel og Beregningsgrunnlag
 • Skiftenoteringsskjema - Har lagt inn % kløver ved siste høsting der en har arealer med eng og beite.
 • Skiftehistorie - Har gjort om på rekkefølgene på et par av typene, samt lagt inn mengde av husdyrgjødsel i bunnen av rapporten.
 • Mengde husdyrgjødsel blir vist med inntil 2 desimaler alle steder i programmet (og på utskrifter)
Versjon: 1.82. 2. mars 2004
 • I versjon 1.81 virket ikke fordeling av husdyrgjødsel på gamle måten med menyvalget Gårdsdata|Fordeling av husdyrgjødsel... Bl.a. kom det feilmelding dersom man trykket knappen Flere gj. Det er rettet.
 • I versjon 1.81 ble ikke kommune-, gårds- og bruksnummer med på utskriftene. Nå kommer første innslag i brukslista under menyvalget Fil|Gårdsdata... på utskriftene. Det er laget en ny knapp med en pil som flytter valgt innslag først i brukslista.
 • Det var en feil med de nye utskriftene Skiftehistorie og Oversikt kalking dersom utskriften gikk over flere sider. Det er rettet.
 • Dersom man sto på en plantevernblanding når man laget en ny blanding i Tiltaksregistreringen ble det rot med blandingene. Det er rettet.
 • Når man tegner figurer i kartet (eller måler avstander) vil den siste verdien (lengde eller areal) nederst i skjermbildet stå der til man begynner å tegne en ny figur.
 • Det var en feil ved innlesningen av kartfiler med forskjellige koordinatsystemer dersom de ble lest inn samtidig. I et slikt tilfelle må kartet konverteres til EUREF89 UTM koordinatsystem. Nå kommer en advarsel om dette og konverteringen skjer med en gang.
 • Skifteplan sjekker automatisk om et kart er klart etter bestilling fra kartserveren. Det kunne skape problemer dersom man bestillte for flere bruk samtidig. Nå er det kun ettbruk utgaven som automatisk sjekker om kartet er ferdig. Andre versjoner må selv sjekke med globusknappen.
 • På økologiske skifter (2K eller Ø) var det kun mulig å bruke husdyrgjødsel som var økologisk. Det er nå rettet til at begge typer (Ø og ikke Ø) husdyrgjødsel kan brukes på alle type skifter.
Versjon: 1.81. 11. februar 2004
 • Figurer i kartet ble ikke satt korrekt synlig eller ikke synlig ved bytte av år.
 • Dersom behovet til veksten i gjødselberegningsbildet er 0 eller negativt for N, P og K vil det ikke komme '?' ved skiftenavnet selv om det ikke er gitt gjødsel.
 • 1. karens økologiske skifter kan nå bruke alle typer mineralgjødsel og husdyrgjødsel (også de som ikke er merket økologisk).
 • På bruk merket økologisk vil ikke gitt N, P og K (i gjødsling) oppdateres når man går inn i gjødselberegningsbildet. Det er rettet.
Versjon: 1.80. 9. februar 2004
 • Ved oppdateringer / kart fra internett er det nå mulig å velge (under innstillinger) at filer skal overføres med HTTP protokollen (som for Web sider). Tidligere var kun FTP protokollen brukt. HTTP filoverføring er satt som standard.
 • 2 nye utskriftsrapporter for vekst, gjødsling og kalk de siste årene.
 • Historikk og Nitrogen oversikt samt varsel ved for mye nitrogen under fordeling av husdyrgjødsel.
 • På skiftenoteringsskjemaet kan en nå krysse av om man vil ha gjødselplanen tilsendt pr. e-post. OBS! Det er enda ikke direkte støtte i Skifteplan for dette. Du må ha et annet program, f.eks. PDF factory, for å produsere planer som kan sendes på e-post.
 • I skiftenoteringsskjemaet er det lagt inn opplysninger om husdyrgjødsla er spredd vår eller høst.
 • I skiftetabellen er det lagt inn kontroll på om en legger inn verdiene som heltall. Feltene dette gjelder er: P-AL, K-AL og KHNO3. Prøver en å skrive et desimaltall i disse feltene, får en opp en meldingsboks som gjør en oppmerksom på at dette er et heltallsfelt.
 • I rutina for overgang til nytt år, vil nå avkrysningene en gjør bli lagret. Dvs. at hver gang en benytter denne rutinen, vil de avkrysningene en gjorde sist gang, automatisk komme opp.
 • Giroslippen på fakturaen inneholder mer informasjon. I tillegg til fakturanr. og kundenr. står det nå også f.eks "Gjødselplan 2004".
 • Under Tiltaksregistrering/Plantevern er det nå ikke mulig å lage en plantevernblanding uten at den inneholder minst 2 middel. Dersom en har færre enn 2 plantevernmidler i blandingen, vil en få en advarsel om dette, og en vil ikke kunne lage blandingen uten å legge til flere middel.
 • Under Tiltaksregistrering/Plantevern/Plantevernblanding er det lagt inn noen endringer i boksen for plantevernblandinger: Dersom en blanding er valgt, skjules feltene enhet og normaldose. Blandingstabellen er kun synlig dersom det er en blanding som er valgt.
 • Under Jordanalyser dersom ingen analyser er koblet til skifter og en trykker Import, vil en nå få en melding om dette. (Dette for å gjøre oppmerksom på at ingen analyseresultater vil bli lagt inn på skiftene før minst èn analyse er koblet til et skifte.)
 • Dersom en prøver å Importere før nye analyser er lest inn (via Les Data-knappen), vil en få opp en meldingsboks der en kan velge om en likevel vil legge tidligere analyseresultater inn på skiftene, eller la være.
 • Ved sletting av skifter fra kartet i meldingsboksen "Slette skiftedata" er standardverdien endret til Nei, og teksten i boksen er litt forandret.
 • Vekstene har nå fått farge som brukes ved temakart i kartet. Farge på den enkelte vekst kan endres i veksttabellen. Ved første oppstart vil alle vekster i samme vekstgruppe få samme farge.
 • Liste med kommune-, gård- og bruksnummer kan nå legges under gårdsdataene. Denne lista blir brukt både ved kartbestilling og ved automatisk skiftegenerering i kartet.
 • Under Tiltaksregistreringer vises nå kun de gjødselslagene som er avkrysset med Vis i gjødseltabellen.
 • Det er lagt inn en "Brønnøysundknapp" under Gårdsdata og ved bestilling av kart. Den vil forsøke å vise de foretakene med navn som er likt det registrerte / oppgitte navnet i din nettleser.
 • Det var en feil i e-postsendingen av kartbestillinger som kunne medføre at kartbestillingene ble tomme. Det er rettet.
 • Når et bruk med rasterkart ble pakket (annet bruk velges) så kunne rasterkartfilnavnene bli kortet ned til 12 tegn. Etter det vil rasterkartene vises kun som en ramme. Feilen er rettet (også der hvor feilen har oppstått).
 • Endringer for klientversjonen

 • Det er nå mulig å velge hvilke kartdata som skal hentes fra kartserver (vektor og / eller raster).
 • For forsøksringer med i LFR (Landbrukets Forsøksringer) som har Skog og landskap (tidl. NIJOS) distribusjonsavtale kan legge inn sitt eget org.nr. til bruk ved kartbestilling under Fil -> Egenskaper.
 • Endringer for økologisk drift

 • Merking av gård som Konvensjonell, Parallell eller Økologisk med tilhørende fargekoding.
 • Merking av Skifte som Konvensjonell, 1 Karens, 2 Karens eller Økologisk med tilhørende fargekoding. Registrering av første øk. år. (Kun mulig på gårder merket med Parallell eller Økologisk).
 • Ny modell for kløverberegning er lagt inn. Gjelder kun for bruk markert som Parallellprod. eller Økologisk. Her er det brukt en formel Gjødslings-N = x kløver/belg% y. x ligger under Tabeller -> Vekster -> Veksttabeller (endret fra "Ny veksttabell"). y ligger på den enkelte vekst. Under oppstart første gang etter installasjon av ny versjon blir det satt inn fornuftige verdier for alle vekster og standard veksttabeller. Kløver / belg vises i Skiftereg. avhengig av y verdi på veksten (og vekstgruppe).
 • Avkrysning i husdyrgjødseltabell om Økologisk.
 • Valg i mineralgjødseltabellen om Ikke godkjent, restriksjonsbelagt eller økologisk gjødsel. Det er ikke standard lagt inn noen slike gjødselslag. Ved gjødselberegning vil kun disse slagene bli med på skifter merket som økologisk.
 • Alle utskrifter er endret slik at økologisk merking kommer på skifte, mineralgjødsel og husdyrgjødsel.
Versjon: 1.79. 6. november 2003
 • Næringsdrivende jord- og skogbruk kan nå bestille kart til din egen eiendom fra Agromatic kartserver på internett. Med næringsdrivende i jordbruk menes mottaker av produksjonstilskudd i jordbruket. Med næringsdrivende i skogbruk menes enkeltpersoner og firma som leverer tømmer og betaler skogavgift eller som har gjennomført skogreisingstiltak. Kart bestilles med menyvalget Kart -> Bestill fra internett... Trykk Hjelp knappen i dette bildet for å få en forklaring.
 • Ved utskrift av kartet kunne kartnavnet bli endret til bruksnavnet eller lisenshaver. Feilen er rettet.
Versjon: 1.78. 9. mai 2003
 • I noen tilfeller var det problem i programmet med nedlasting av oppdateringer fra internett. Feilen er rettet.
 • Gjelder kun klientversjonen: Dersom man skrev ut innkjøpsliste for flere bruk samtidig i utskriftsgeneratoren, var det kun første bruket som ble korrekt. Det var ikke feil ved utskrift av ett og ett bruk. Feilen er rettet.
Versjon: 1.77. 13. februar 2003
 • Gjelder kun ett bruk: I versjon 1.75/1.76 under Fil|Gårdsdata... dekker feltet med Lagringsplass Postnr. og Poststed.
 • For 4, 8 og klient versjonen kunne det i spesielle tilfeller bli feil under lagring av egenskapene i kartet. Det er nå rettet.
Versjon: 1.76. 22. januar 2003
 • I versjon 1.75 kunne noen kart føre til Generell avbruddsfeil ved åpning av kartet eller ved endring under Kart|Egenskaper...
Versjon: 1.75. 21. januar 2003
 • Store endringer i kartet. Mulighet for å tegne MILJØKART og andre typer kart. Mulighet for å legge inn bilder i kartet. Se forklaring under Hjelp -> Innhold -> Skifteplan kart.
 • Fargekart basert på DMK (dyrket mark, skog, bebyggelse, osv.). Kryss av for Farget kartbakgrunn under Kart|Egenskaper...
 • Ved bruk av nyere kart med DEK (Digitalt EiendomsKart) og DMK (Digitalt MarkslagsKart) kan skifteplan automatisk lage skiftene for et bruk kun ved å legge inn kommune, gård og bruksnummer!
 • Mulighet for notater om bruket under Fil|Brukerdata... / Gårdsdata... Kan vises i notatfeltet under gjødselberegning.
 • Felt for Beregnet pH i Skiftetabellen viste ikke samme verdi i bildet for enkeltskifte og i tabellformat (veksle knappen).
 • Skifteplan husker nå hvor du hentet jordanalyser fra og foreslår dette neste gang du skal lese inn analyser.
 • Rettet feil med ukeberegning under vanning og nedbørsregnskap.
 • Lagt inn mulighet for Proxy innstillinger under internett oppdatering. Trykk på (+) Innstillinger nederst på siden. (For de som oppholder seg bak en brannmur som krever dette.)
Versjon: 1.71. 24. oktober 2002
 • Feilrettinger i rutinen for import av jordanalyser. Dersom det ble koblet flere analyser til ett skifte og det f.eks. kun var tatt Cu analyse for noen av prøvene ville resultatet for Cu bli galt.
Versjon: 1.70. 2. februar 2002
 • Feilrettinger i rutinen for nedlasting av oppdateringer fra internett.
Versjon: 1.68. 29. januar 2002
 • I forrige utgave av Skifteplan kom muligheten for å vise notater om den aktuelle veksten ved gjødselplanlegingen. Trykker man høyre museknapp i dette feltet (helt oppe til venstre i planleggingsbildet) kan man velge mellom Årlige, generelle eller notater om veksten.
 • Ved overføring til nytt år er det nå mulig å velge at den naturlige forsurningen ikke skal være med ved ny pH beregning.
 • Skifteplan kan nå selv sjekke og eventuelt installere nye filer / versjoner fra internett. Installer 1.68 og prøv menyvalget Fil | Oppdateringer... (Dersom du får en feilmelding om at den ikke klarer å koble til bør du prøve å koble til internett på vanlig måte før du prøver igjen.)
  OBS! Der er en ny gjødseltabell som kan hentes på denne måten. Nytt gjødselslag HYDRO-KAS 27N er med i denne tabellen. Priser er fra Samvirke 1/2002.
Versjon: 1.67. 7. januar 2002
 • Ved innlesing av jordanalyser ble verdier i Skiftetabellen som manglet analyseverdi slettet. Det kan nå velges ved innlesing. Standard nå er at verdier ikke slettes.
 • Ved beregning av gjødsel vil eventuelle notater om den aktuelle veksten komme øverst til venstre i planleggingsbildet.
 • Hurtigrapporten Arbeid viste ikke korrekt mengde (timer, areal eller kg).
 • Det er mulig å lese inn kalkekart (som Jordforsk Lab tilbyr). OBS! OBS! Det er viktig at slike kart ikke leses inn i eksisterende kart som du bruker. Kalkekartene er årsavhengige. Dersom du leser inn kartet inn i ett av de vanlige kartene kan du ikke slette kun kalkekartet etterpå. Derfor er det viktig at du lager et nytt kart og les gjerne inn både kalkekartet og ØK kart. Deretter kan du slette dette kartet ved neste analyse og gjenta prosessen. (Du kan gjerne lese inn flere kalkekart som dekker mange skrifter i samme kartet i Skifteplan.) Vi vil i en senere versjon av Skifteplan lage kalkekartene årsavhengige slik at det skal være mulig å bla mellom årene. HUSK Å VELGE TEMA "Kalkekart" *NEDERST* I LISTA OVER TEMA. En leveranse av kalkekart kommer med mange filer. Det er viktig at både ".SHP" fila og ".DBF" ligger i samme mappe ved innlesing. Ellers kan du få bare noen rare streker på skjermen (og en målestokk som er sterkt sammentrykt).
For 4, 8, eller klient versjonene av Skifteplan:
 • Ved sikkerhetskopiering av "Egenskaper" kommer nå også verdiene for fosforkorreksjoner med (menyvalg Tabell | Korreksjoner).
 • Ved sikkerhetskopiering/gjenoppretting var det tidligere standard med avkrysning for hele databasen. Dette er nå endret. Nå må man uansett velge hva som skal kopieres/gjenopprettes. Ellers skjer det ingen endring.
Versjon: 1.66. 5. november 2001
 • I Skifteplan klientversjon 1.6x kunne det skje ved bytte av bruk at det ble liggende igjen tomme kataloger for bruksdataene. Dersom databasefikseren ble kjørt på et slikt bruk vil den kopiere inn tomme datafiler. Når dette bruket velges neste gang vil dataene for bruket være mistet. Eneste mulighet for å hente tilbake dataene er da fra tidligere sikkerhetskopi.
 • Fakturamodulen for klientversjonen er nå en del av standard Skifteplan. Innstillinger settes med menyvalget Fil|Egenskaper... OBS! Husk å endre MVA sats til 24%. Fakturautskrift finnes under menyvalget Rapporter|Utskriftsrapporter...|Faktura og kan brukes sammen med standard A4 fakturaark.
 • Muligheten for å konvertere koordinatene i kartet til bruk sammen med GPS var tidligere en del av modulen Avansert kart. Den er nå en del av standard Skifteplan. Du finner de nye mulighetene under menyvalget Kart|Egenskaper...|Avansert. Trykk på knappen "Hjelp" for å få en forklaring av muligheten og av koordinatsystemer generelt.
Versjon: 1.65. 3. oktober 2001
 • Under registrering av tiltak kunne det skje etter en del registreringer at det ikke lenger var mulig å registrere eller endre verdier.
 • Dersom mineralgjødselslaget/mengden ble endret i den nye tiltaksmodulen samtidig som gjødselberegningsbildet var åpent, ble ikke slag/mengde oppdatert i beregningsbildet.
 • Det var problemer ved deling av skifter med lange skiftenavn i kartet.
 • Ved sikkerhetskopiering i klientversjonen av et utvalg av bruk kunne det skje at man ikke fikk med bruksdataene. Ved etterfølgende gjenoppretting fikk man kun inn et tomt bruk.
 • Ved sikkerhetskopiering i klientversjonen var det en egen knapp for å sortere brukene alfabetisk eller etter kundenummer. Denne virket ikke som den skulle.
 • Utskriftsrapporten Beregningsgrunnlag virket ikke som den skulle for skifter med to vekster registrert.
 • Ved bytte mellom flere vinduer, som var åpne samtidig, kunne det være at noen skjermelementer fikk feil størrelse.
Versjon: 1.64. 13. juni 2001
 • Tidligere ble forforbehovet ved gjødselberegning redusert ved høye pH-verdier. Dette er nå tatt vekk og pH påvirker ikke lenger fosforbehovet.
 • Registrert dato, tid, vind, temperatur og notater for en husdyrgjødsling i tiltaksregistreringen ble slettet når man åpnet skiftet i gjødselbergningen.
 • Ved bruk av sprøytemiddelblandinger (i tiltaksregistreringen) ble hurtigrapporten (menyvalg Rapporter | Hurtigrapporter) over sprøytinger helt feil. Oversikten viser navn på blandingen, mens sumbildet viser totalen for det enkelte middel.
 • Prisene i hurtigrapportene var ikke i samsvar med prisene i tiltaksbildet.
 • Ved endring av mengde kloakkslam eller silopresssaft i beregning av husdyrgjødsellager ble ikke alltid næringsverdiene for lageret oppdatert.
 • Klientversjonen: Mulig feil ved bruk av forbokstav ved søk etter navn under valg av bruk er rettet.
 • Klientversjonen: Sortering på navn under valg av bruk sorterte navn som inneholdt norske tegn (æ, ø eller å) feil.
 • Det er nå mulig å velge standard nedmoldingstid og spredeforhold for husdyrgjødsel. Standarden settes med menyvalget Fil | Egenskaper.
 • Det er mulig å ignorere "Rest organisk N" ved gjødselberegning. Valget settes med menyvalget Fil | Egenskaper. (Etter ønske fra Jæren forsøksring.)
 • I KSL utskriften sto det "Forventet avling, Forventet sådato". "Forventet" er nå tatt vekk.
 • I samarbeid med Trøgstad kommune, Østfold har Agromatic utviklet en ny modul (Trøgstadprosjektet) for å vise jordsmonnskart fra Skog og landskap (tidl. NIJOS) med tilhørende arealberegning av skiftene. For 1 til 8 bruks versjonen med kart er denne modulen nå fritt tilgjengelig. Det er en egen tilhørende rapport under menyvalget Rapporter | Utskriftsrapporter med rapportvalg Trøgstadprosjektet. OBS! Rapporten krever at et kart med jordsmonnsdata vises før rapporten vises! For å vise jordsmonnskart lages et vanlig temakart med menyvalget Kart | Temakart. Det er mulig å velge fra hurtigvalgene eller nederst i oppslagsboksen merket Tema.
Versjon: 1.63. 2. april 2001
 • Det er en feil i Skifteplan 1.62 som medfører at kartet ikke blir tegnet korrekt ut (bare skiftene kommer med).
 • Dersom det var registrert et sprøytemiddel på et skifte uten at det ble valgt noe middel ble hurtigrapporten feil.
Versjon: 1.62. 29. mars 2001
 • Sikkerhetskopiering med versjon 1.60 og 1.61 kunne på Win98 maskiner resultere i sikkerhetskopier med feil inneholdsfortegnelse. Det medførte at ved tilbakekopiering så det ut som om sikkerhetskopien ikke inneholdt data. Feilen er nå rettet og det er også mulig å hente tilbake fra feilaktige sikkerhetskopier.
 • Gjenlegg som legges inn i skifteregistreringen kommer nå med på innkjøpslista og i kalkylene i tiltaksmodulen. Endring av gjenleggsvekst eller såmengde kan kun gjøres fra skifteregistreringen.
 • Endring / registrering av datofelter i tiltaksmodulen og i skiftetabellen var ikke god. Noen steder virket det bra andre mindre bra. Nå er det likt overalt og bør virke bedre enn før. Standard år er nå planleggingsåret med unntak for salgsdato som gir årstall lik dagens (eller valgt fra kalender).
 • Klientversjonen: Sorteringen under valg av bruk og i utskiftsgeneratoren virket dårlig. Det skal nå være rettet.
 • Bruk av tiltaksmodulen med "vekst 2" kunne gi "Avbruddsfeil" under Såmengde/Avlingsmengde.
 • Det var en minnelekasje ved innlesning av kart. Ved innlesning av store kart (hele kommuner) kunne man få melding om "tomt for minne".
 • Dersom man har opprettet et husdyrgjødsellager og trykker på andre dyreslag enn det som ligger i lageret var det forvirrende at næringsverdiene for lageret ble endret. Nå kommer det en advarsel ved slik endring.
 • Avansert kart: Ved konvertering av koordinatsystem i kartet kunne flater bli "usynlige". Det er nå rettet. (Vises kartet i versjon 1.62 dukker flatene opp igjen.)
 • Klientversjonen: Ligger det flere bruk i bruksregisteret enn lisensen tillater kommer det nå en advarsel.
 • Installasjon av Skifteplan 1.61 fjernet muligheten for å kjøre Skifteplan vedlikehold. Det var kun det vanlige programmet som startet. Installsjon av versjon 1.62 skal korrigere dette.
Versjon: 1.61. 2. mars 2001
 • Den gamle måten for fordeling av husdyrgjødsel er igjen tilgjengelig fra menyvalget "Gårdsdata | Fordeling av husdyrgjødsel...".
 • Jordanalyseutskriften skrev ut PH før kalking på linja for beregnede verdier. Det er nå rettet til å skrive ut verdier etter eventuell kalking.
 • Ved kalking fra tiltaksmodulen ble ikke pH korrekt oppdatert. Det er nå rettet.
 • Ved sletting av husdyrgjødsel fra tiltaksmodulen ble ikke lageret oppdatert. Det er nå rettet.
 • Dersom man prøvde å lukke husdyrgjødsellagerbildet i tiltaksmodulen ville den alltid komme fram igjen når man valgte husdyrgjødsel. Det er rettet.
 • Klientversjonen: Forenklet søkerutine fra bruksregister. Det er nå mulig å sortere på alle kolonner. Ved flere enn 10 bruk i brukstabellen er det mulig å søke på bruksnummer.
 • Det er nå mulig med forskjellige DATA mapper på en maskin. Startes WINPLAN.EXE med parameteren '-data ' vil Skifteplan forsøke å finne dataene i . F.eks. dersom du har data både på en bærbar maskin og på nettverket er det mulig å lage flere snarveier. Den ene kan være standard oppstart uten parametre (som f.eks. peker til data på nettverket). Den andre kan f.eks. ha parametren '-data c:\winplan\data' (husk å få med 'data' i mappeangivelsen). For å endre parameter på en snarvei bruker du høyre musknapp på snarveien, velger Egenskaper, Snarvei og endrer "Mål" feltet. OBS!!! Det er ikke mulig å kjøre flere Skifteplan