Startside > Nedlasting > Pan endringer

Pan endringer

Pan 2.81. (21. mai 2014)
 • Rettet feil ved utskrift av rasterkart. Ortofoto og andre rasterkart kunne bli forskjøvet ved utskrift.
Pan 2.80. (23. januar 2014)
 • Lagt til støtte for å lese inn transparente ortofotokart, for eksempel kronhøydekart, som vises over de vanlige ortofotokartene.
 • Lagt til støtte for å lese inn rasterfiler i flere lag. Det gjøres ved å navngi laget under Funksjoner -> Hente kartdata.
 • Lagt til valg av hvilke lagnavn som skal være synlig under Kart -> Egenskaper (knappen). Er det flere kartlag kommer det opp en knapp ">>" til høyre for Gråtoneraster / Fargeraster.
 • Rettet feil der eksport av kart med NGO koordinater til Garmin Custom Maps (kmz) ikke virket.
 • Rettet feil der Skifteplan ikke starter på en bærbar maskin, som ikke er koblet til strøm og UAC er satt til laveste nivå / slått helt av.
 • Lagt til mulighet for å fremskrive kun volumet.
 • Ved innlesning / oppdatering av driftsfolie leses nå inn alle .pri/.prd filene. Eventuelle tekster satt av hogstmaskinfører vil også leses inn.
 • Lagt til mulighet for å avgrense bestand / enkelttre vha. et kartfigur også når karteditoren er synlig.
Pan 2.79. (21. mars 2013)
 • Lagt til mulighet for å velge å vise areal på behandlingsforslag (kode) som det er søkt etter ved utskrift av bestandsliste.
 • Rettet feil ved generering av Garmin Custom maps fra driftsfolien.
 • Lagt til ny rutine for å justere treslagsvolum etter endring av fordeling. Nå brukes en simulert framskriving med ny fordeling for å finne ny volumfordeling. Totalvolumet endres ikke.
 • Rettet feil der GPS data havnet i gruppe Annet.
 • Rettet en generell avbruddsfeil når et bestand ble satt aktivt i kartet.
 • Lagt til mulighet for å angi "IKKE" på et søkeuttrykk under Avansert søk. (F.eks. er det mulig å søke etter "ikke bestand med behandlingskode 0-999" for å finne alle bestand som ikke har noe behandlingsforslag.)
 • Flere andre små feilrettinger.
Pan 2.78. (ikke sluppet)
 • Denne versjonen ble ikke sendt ut. Alle endringer beskrevet under 2.79.
Pan 2.77. (15. oktober 2012)
 • Rettet feil der endring av verdier i bestandsbildet kunne resultere i merkelige verdier på treslagene og følgelig på andre bestandsdata.
 • Det er ikke mulig å endre på feltene med volumprosent i bestandsbildet. Disse feltene skulle vært permanent gule. Det er rettet.
 • Rettet feil der volumprosentene i bestandsbildet ikke ble slettet dersom treslaget ble slettet.
Pan 2.76. (20. september 2012)
 • Rettet feil der grunnflate / treslagsfordeling måtte endres flere ganger for at den skulle lagres.
 • Rettet feil ved visningen av høydelinjer i kartet, som ikke hadde noen høyde.
 • Lagt til mulighet for å koble skjema til (ajourføring, kontroll av skogfornyelse og miljørapport). Utskrift med høyre museknapp og ny knapp på knapperaden i kartet. Se hjelpetekst for forklaring.
 • Lagt til ny knapp for å lagre utskriftsinnstilingene ved utskrift av kartet. (Til bruk for å få tosidig utskrift av skjema med kart på ene siden og kart på den andre.)
 • Lagt til innlesning av naturbaseinformasjon. Vises som grønnskravert i kartet. Høyre museknapp på denne type flater vil gi valget "Vis naturbaseinfo på nett". Den vil åpne nettleseren og vise det som er registrert på denne forekomsten hos DN. I informasjonsbildet (i knappen på knapperaden i kartet) vil få en egen knapp for å vise naturbaseinfo dersom en slik flate er valgt.
Pan 2.75. (14. mai 2012)
 • Lisenskoden er endret. Alle kunder må ha ny lisens.
 • Betydelige endringer i fremskrivingsrutinene etter en gjennomgang av Kåre Hobbelstad, Ås: (a) Tidligere beregnet Pan en treslagsfordeling der dette manglet i hkl >= 3. Denne treslagsfordelingen ble brukt ved fremskriving. Dette er nå endret til volumfordelingen. (b) Ved fremskriving er det nå lagt inn en avgangsprosent på 0,3 % av stående volum. Denne vil øke betydelig etter hogstmoden alder. Dvs. at en del år etter hogstmoden alder vil tilveksten bli 0. (c) Det blir beregnet en ny middelhøyde ved overgang til hkl 3. Tidligere registrert Høyde Bar / Høyde Lauv blir ignorert.
 • Det er lagt til mulighet for å sette tekst og legge til bilder / dokumenter i kartet. Dialog som tidligere inneholdt SOSI koder / MIS koder er utvidet. Trykk på Endre kart. Velg figur i kartet. Trykk på knappen med de 3 prikkene i endringsdialogen for å legge til tekst, bilder og dokumenter. (En egen mappe arkiv001 blir opprettet for bilder og dokumenter.)
 • Fliken Miljøinformasjon i bestand og oversiktsbildet vil nå vise rød (fet) tekst dersom den inneholder registreringer. I tillegg vil det komme en rød tekst ved siden av gyldighetsdato i bestandsbildet når bestandet inneholder miljøinformasjon.
 • Laget ny måte å vise utsøkte bestand på. Man kan nå velge om utsøkte bestand skal vises med en solid rød strek rundt bestandet (fargen kan endres under Egenskaper i kartet). Farget temakart beholdes uendret. Tekst på bestandet kommer kun på utsøkte bestand. Standard oppførsel settes under Innstillinger -> Diverse. Kan også endres for hvert enkelt søk.
 • Det er nå mulig å dele en flate når delelinja går over ett hull i flaten.
 • Ved søk på bestandsnr kan delnr tas med. Bruk "." (punktum) mellom. For eksempel "1500.2" vil kun gi bestandsnr 1500 med delnr 2 som svar.
 • Lagt til støtte for nye databasefelter: treant.dim < 15cm, treant.dim 15-25 cm og treant.dim > 25 cm. For å sette de synlig i bestand og oversiktsbildet må man krysse av for dette under innstillinger -> Oppstart.
 • Under Avansert søk er det nå mulig å sette inn en ny betingelse eller sortering mellom de andre. Bruk høyre museknapp for å sette inn.
 • Under Innstillinger kan man nå velge om betegnelsen "Andre", "Bjørk" eller "Lauv" skal brukes i bestandsbildet isteden for "Andre".
 • Laget ny eksport av bestandsliste fra Utskrifter. Denne gir en fil som kan leses inn i et regneark.
 • Ved utskrift av bestandsliste kan man velge hvilket areal man ønsker (produktivt, brutto eller behandlingsareal for første skogbehandling som ikke er utført).
 • Endret på sorteringsrekkefølgen av Skogbehandlinger (Ikke utførte behandlinger kommer øverst sortert etter stigende planlagt år. Utførte behandlinger kommer nederst sortert etter synkende utført dato.)
 • Målestokk vises i kartet.
 • Høydekoter filtreres slik at det ikke vises for mange i større forstørrelser.
 • Det er mulig å lese inn naturtyper med tilhørende informasjon i kartet. Se under kartredigering -> Egenskaper (dvs. knappen med de tre prikkene). Høyre museknapp i kartet gir menyvalg for å åpne naturinfo på nett (Dersom det ligger en naturtypeflate under markøren). I kartinfo bildet vil det komme opp en knapp for å vise naturtypeinfo på nett dersom en naturtypeflate er valgt i kartet.
 • Ved manglende treantall for hkl 2-5 så beregnes det et nytt treantall. Funksjonene baserer seg på grunnflate, middelhøyde og alder. (Dersom et bestand mangler treantall ved innlesning(!), men har grunnflate og middeldiameter så brukes ikke formelen, men treantallet regnes direkte ut.)
 • (Flerplan) Det er mulig å sette en grensemålestokk for visning av detaljer.
 • Rettet feil der eksport til KMZ filer (til bruk på Garmin GPS eller Google Earth) fra Driftsfolien resulterte i forholdsvis store avvik.
 • Pan inneholder en modul for korrigering av databasefeil / indeksfeil. Denne virket ikke under Windows Vista / 7. Det er rettet.
 • Dersom "Ingen" ble valgt for tekst i temakart kunne det være at teksten fortsatt var synlig i kartet. Feilen er rettet.
 • Ved tilbakekopiering av sikkerhetskopi som ikke inneholder rasterfiler så ble ikke de gamle rasterfilene kopiert tilbake. Det er nå rettet.
 • Ved tilbakekopiering av gamle sikkerhetskopier (fra før 2005?) virket ikke oppdateringen slik den skulle. Det er rettet.
Pan 2.72. (24. november 2010)
 • Ved bytting av bakgrunnskart slettes ikke grenser, veger, traktorveger, vann eller bestandsflater.
 • Lagt til nytt felt "Skjøtsel" på MIS figurer. Feltet er synlig når man tar informasjon om en MIS figur. Dette feltet kan redigeres / legges til under Figuregenskaper ved kartredigering (knapp med tre prikker bak temavelgeren).
 • Ny markslagstype (31) Tresatt myr.
 • Lagt til mulighet for å bestille lisens / hente oppdatert lisens på nett for de som har demo m/egen plan.
 • (Flerplan) Lagt til felt Bestilling på teig som angir bestillingsstatus for teig/plan.
Versjon: 2.71. 5. oktober 2009
 • Lagt til mulighet for å utelate volum og tilvekst for bestand i hogstklasse 1 og 2 i rapporter og temakart. Det er en ny avkryssning på Innstillinger siden under Diverse. Standard utelates dette ikke.
 • Lagt til mulighet for å slå sammen nye teiger med eksisterende plan (for enplansversjonen). Eventuell overlapp mindre enn 50 m2 mellom nye bestand og gamle blir i all hovedsak fjernet.
 • Lagt til mulighet for å eksportere driftsfolie til KMZ format. Dette formatet brukes av Garmin Custom Maps (Kopieres til mappe \Garmin\CustomMaps på nyere enheter / minnekort) / Google Earth.
 • Lagt til direkteimport av PRI filer i en ny driftsfolie (og ikke bare inn i en eksiterende som tidligere). Alle enkelttrær i PRI fila kan vises i kartet. Sumtall fra PRI fila vises i informasjonsvinduet. (PRI filer er filer opprettet av hogstmaskiner.)
 • Lagt til dialog for å velge om bestand- linjer / flater skal slettes i kartet når en teig slettes.
 • (Flerplan) Lagt til mulighet for å klippe ut en teig fra en plan og lime den inn i en annen plan.
 • Lagt til mulighet for å velge SOSI format ved eksport av kartdata (3.4 eller 4.0)
 • Oppdatert alle fremskrivingsfunksjoner til å bruke formelverk fra NIJOS rundskriv 2004.
 • Ved tilbakekopiering ble ikke rasterfiler i kartet korrekt kopiert fra gamle data dersom kopien ikke inneholdt rasterkartene.
Versjon: 2.70. 6. oktober 2009
 • Lagt til mulighet for å søke etter bestand med gitte egenskaper i kartet. (For eksempel finne alle bestand som ligger mindre enn 100 m fra bebyggelse, veg, osv.) Det er en egen angivelse av dette på siden for Hurtigsøk under "Kart".
 • Lager man en lukket linje (med lukkeknappen, første og siste punkt er like) så får man opp volumet av bestandsdelene innenfor linja i tillegg til arelet som tidligere.
 • Det er mulig å bruke høyre museknapp på en lukket linje og søke ut de bestand som ligger innenfor linja.
 • Tidligere sendte Pan en e-post til Agromatic kartserver for å bestille kart over egen eiendom. Det har blitt vanskelig å bruke denne "teknikken" siden mange internettleverandører sperrer for dette. Det er nå endret slik at Pan kontakter Agromatic serveren direkte for å bestille kart.
 • Forbedret sjekk for Vista / Windows 7.
 • Lagt inn mulighet for å lese inn Linnea database inn i Pan.
 • Det er lagt til støtte for takster med enkelttre.
 • Feilrettinger
Versjon: 2.64. 6. oktober 2008
 • Mulighet for tema på undertabeller (skogbehandling, miljøkoder, frikoder og viltkoder) i kartet. Dersom det flere koder registrert på et bestand er det kun en kode som vises i kartet. Hvilke koder som eventuelt skal vises kan endres ved å trykke på knappen med (...) i temavelgeren.
 • Mulighet for å vise uproduktive arealer (myr, med mer) sammen med annet tema (for eksempel hogstklasse) i kartet. Det er en egen avkryssningsboks under valg av tema i temavelgeren.
 • Ved oppstart av Pan direkte fra installasjonssystemet under Windows Vista kom det en feilmelding om at programmet var avsluttet og Pan startet ikke. (Det var mulig å starte Pan på vanlig måte etterpå.) Det skal nå være rettet.
Versjon: 2.63. 25. juni 2008
 • Lagt til støtte for innlesning av punkter og linjer fra Garmin Colorado GPS (GPX format).
 • Ved innlesning av GPS kan man nå velge om punktene skal få en tekst som angir navn og tidspunkt eller ingen tekst. Ved mange punkter som ligger tett kunne teksten bli veldig dominerende.
 • Verdien i oppslagsbokser kan nå slettes ved å velge første (tomme) verdi. Tidligere måtte verdien slettes ved å trykke på sletteknappen.
 • Lagt til støtte for SOSI 4.0 kartfiler.
 • Bestandspunktene fikk et tilfeldig symbol ved import av driftsfolie i ArcPad 7.x. Feilen er rettet.
 • Lengden på linja som ble brukt til å dele en flate ble feil i informasjonsvinduet. Feilen er rettet.
Versjon: 2.62. 16. februar 2008
 • Utskriftene kan nå lagres i flere filformater: XLS (Excel), PDF (dokumentutveksling) og HTML (websider). Trykk på diskettknappen under visning av utskrift på skjerm.
 • Kan nå velge tekst i tillegg til bestandsformel i kartet.
 • Punkter i kartet kan vises mye tydeligere (som en fyllt sirkel) i kartet. Ny avkryssning under Hva vises i kartet.
 • Forbedret uttegning av linjer i kartet til skriver / driftsfolie eksport.
 • Rettet feil i eksport av plandata til SPREL. Det var feil antall felter i overskriftsraden.
 • Diverse feilrettinger
Versjon: 2.61. 30. august 2007
 • Ved tilbakeføring av historikk (f.eks. etter fremskriving) ble ikke volumet korrekt tilbakeført. Det er rettet.
 • Ved deling av flate (og muligens andre steder) kunne det være vanskelig og tilfeldig om flaten lot seg dele. Det kunne feilaktig komme melding om at versjonen ikke støttet deling av flater med hull til tross for at flaten ikke hadde hull.
 • Endret måten linjer i kartet tegnes ut på skriver og på driftsfolien. Tidligere kunne det være problem å se linjene.
 • Flere Windows Vista tilpasninger. Nå skal det være mulig å installere Pan på 64 bits Vista.
 • Diverse feilrettinger
Versjon: 2.60. 2. juli 2007
 • Bedre og tydeligere markering av BVO / MIS elementer
 • Dersom skogbehandling ble satt utført når bestandet var skrivebeskyttet forsvant markeringen av feltene som skulle endres.
 • Tilpassninger for å kunne kjøre Pan på Windows Vista. Byttet hjelpesystem til HTML Hjelp. Tidligere ble plandataene lagret under \Programfiler. Vista har en spesiell håndtering av filer som ligger i mappa \Programfiler. Under Vista er derfor dataene flyttet til brukerens private mappe.
Versjon: 2.59. 18. juni 2007
 • I avkryssningsboksen "Hva vises" i kartet er det nå mulig å slå av og på visning av alle elementer i en gruppe samtidig.
 • Det er nå mulig å vise på skjermen hva som kommer med på utskriften (avhengig av valgt utskriftsmålestokk med mer). Visning av denne slås av og på nederst i bildet "Hva vises" i kartet.
 • Når det krysses av for utført Skogbehandling vil de feltene som må endres / sjekkes bytte farge (til lyserød).
 • Det skal nå være mulig å bestille kart med bruk av e-postserver som krever brukernavn / passord (typisk Tele2).
 • Ved innlesning av Shapefiler i driftsfolien er det nå mulig å lese inn filer med utvidet informasjon (Z verdi eller M verdi).
 • Ved endring av bestandsdata vil etterfølgende utskrift reflektere endringene.
 • Garmin 60 csx (og flere andre GPSer fra Garmin det tidligere var probleme med) skal nå virke.
 • Rettet feil ved uttegning av fylte flater i kartet. Typisk hogstklassekart der det så ut som om ikke alle bestandene ble fargelagt korrekt.
Versjon: 2.58. 5. juli 2006
 • Ved eksport av driftsfolie ble bestandsinformasjonen helt feil. Feilen er rettet.
 • Volumsum vises nå på første side av bestandsinformasjonen i driftsfolien på PDA.
 • Ved måling av avstand i kartet vises også areal dersom linja er tilnærmet lukket (første og siste punkt overlapper).
 • Ved innlesing av plandata og deling av bestand vil de nye delnumrene komme fra samme "serie".
Versjon: 2.57. 20. mars 2006
 • Det var ikke mulig å lese inn en sikkerhetskopi eller oppgradere fra versjoner før 2.50 av Pan. Det er rettet.
 • I bestandsbildet gjelder treantall / treslagsfordeling for alle hogstklasser. Denne gruppa er derfor skilt fra hogstklasse 2 dataene. Data for hogstklasse 2 inneholder nå kun høyde bar/lauv.
 • Mulig å søke på treslagsfordeling før eventuell regulering under Avansert søk.
Versjon: 2.56. 3. mars 2006
 • Nytt driftsfoliesystem. Med dette systemet kan man definere et område som ønskes behandlet, eksportere området til PDA (m/ArcPad) / Hogstmaskin for videre bearbeiding / planlegging. Driftsfoliebildet åpnes med ny knapp i kartet (kartotekkort). For mer informasjon trykk hjelp knappen i driftsfoliebildet.
 • Det er mulig å bestille bakgrunnskart fra Agromatic kartserver. Bruk høyre museknapp i kartet og velg "Bestill kart fra internett...". Etter bestilling hentes kartene under Oppdateringer på Instillinger siden. Deretter kan bakgrunnskartet byttes med høyre museknapp i kartet og velg "Bytt bakgrunnskart...". Husk komplett sikkerhetskopi (med rasterkart) før dette prøves.
 • Verdier for treantall og treslagfordeling før eventuell regulering kan vises i bestand og oversiktsbildet. Dersom det ikke ligger inne slike verdier i planen blir ikke disse feltene synlig. For å vise disse feltene uansett kan det velges i Innstillinger under Oppstart. Dersom valget her er "grått" vil programmet vise disse feltene avhengig av om det ligger inne verdier i planen eller ikke.
 • Ved innregulering av treslag i et bestand kunne høyden (og følgelig grunnflate og volum) bli feil. Feilen er rettet.
 • Visning av forløpsindikator (ved behov) flere steder i programmet.
 • Utvalgsteksten fra hurtig- eller avansert søk vises på toppen av kartet.
 • Mulig å lese inn ER Mapper .ecw filer. (ER Mapper bibliotek for innlesning av filer må være tilgjengelig på maskina. Versjon må være 3.3 eller senere.)
 • Flerplansversjon: Mulig å lese inn flere planer i ettertid under Tilbakekopiering på Funksjoner siden.
 • Flere mindre feilrettinger
Versjon: 2.55. 18. februar 2005
 • Feil ved utskrifter når bestand var merket som skogtype 3. I utskriften Hovedtall er drivverdig og ikke-drivverdig (skogtype 3) oppgitt. I utskriften Markslag er dette også rettet. I alle de andre utskriftene er det kun areal / volum på drivverdig areal som er tatt med.
 • I enkelte tilfeller kunne høydetilveksten bli helt feil under framskriving. Det er rettet.
 • Utskriften Bestandsliste manglet volum på det enkelte hovedtreslaget.
 • Det er mulig å søke på Skogtype under Avansert søk. Feltet Skogtype er synlig i bildet Oversikt.
 • Mulig å lese inn fra GPS med USB tilkobling. Det er også lagt inn støtte for flere GPS typer enn tidligere.
 • Ved valg av koder (for eksempel skogbehandlingskode) var det ikke mulig å angre med Avbryt eller ESC knappen. Det er nå rettet.
 • Kosmetiske småfeil er rettet.
 • For flerplan: Mulig å søke på Gnr. Under Avansert søk
 • For flerplan: Ved sortering på kolonner i oversiktbildet ble bestandsutvalget "låst" til aktiv plan.
Versjon: 2.54. 22. juni 2004
 • Ved deling av bestand / nytt bestand inne i et annet bestand ble ikke volumet på det enkelte treslaget riktig etter deling. Husk å sjekke bestand du har delt med tidligere 2.5x versjoner.
 • Dersom man angret en deling av et bestand i kartet kunne det resultere i avbruddsfeil. Feilen er rettet.
 • Ved konvertering til rask rastervisning kunne det bli svært mange filer. Nå blir det laget kun en enkelt fil (raster.dat).
 • Konvertering til rask rastervisning virket ikke dersom det var delvis overlapp mellom flere raster. Feilen er rettet.
Versjon: 2.53. 10. juni 2004
 • Feil ved deling av bestand / nytt bestand inne i et annet bestand er rettet.
 • Ved tilbakeføring av historikk kunne alle data i bestandet slettes dersom noen verdier manglet (f.eks. høyde eller grunnflate ikke hadde verdi i historikkdataene). Feilen er rettet.
 • Konvertering til rask rastervisning virket ikke dersom det var flere raster som lå oppå hverandre. Feilen er rettet.
Versjon: 2.52. 11. mai 2004
 • OBS! OBS! De som tidligere har oppdatert til versjon 2.5x og fått feilmeldinger under oppdatering av treslag må lese inn igjen sikkerhetskopi fra 2.2x **etter** oppgradering til versjon 2.52. Alternativt må de bestand som fikk feil sjekkes spesielt for volum på treslagene.
 • Utskrift av rasterkart virket ikke i 2.51. OBS! Utskrift av rasterkart krever mye minne på skriveren. Dersom du ikke klarer å skrive ut, prøv å nedjustere oppløsning (dpi) på skriveren.
 • Det var feil i beregning av høydetilvekst for bjørk. Dette ga størst utslag for høye boniteter. Det medførte også at grunnflaten ble vurdert for lavt på disse bestandene. Denne feilen har vært der siden Pan ble lansert. Du bør derfor sjekke at ikke høyden på bestand med bjørk i planen din er urimelig høy.
 • Formlene for beregning av tilvekst (Blingsmo) er oppdatert med de siste i rundskriv "M-3/2004 Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer" fra Landbruksdepartementet datert 02.04.2004. Det fører jevnt over til en lavere tilvekst enn tidligere.
Versjon: 2.51. 30. april 2004
 • Rettet feil ved oppgradering av kart fra 2.2x versjonen.
Versjon: 2.50. 28. april 2004
 • Denne versjonen virker både som enplan- og flerplansversjon. Det styres av lisensen.
 • Brukerhåndboka installeres som PDF fil sammen med programmet. Den er tilgjengelig fra Utskrifter -> Brukerhåndbok. (Du trenger Acrobat Reader for å bruke den.)
 • Det er mulig å legge til flere treslag. Endringer i treslag / bestand data vil oppdatere både treslag og bestandsdata.
 • Nytt tema i kartet for hovedtreslag. Viser det treslaget med størst andel i bestandet.
 • Punkter og spor kan overføres fra GPS inn i PAN. Bruk høyre musknapp i kartet og velg GPS overføring...
 • Det er mulig å lese inn ortofoto
 • Rasterkart (svart hvitt) og ortofoto (farger) blir automatisk oppdelt av programmet. Det tar stor plass, men sikrer rask visning av kartet. For gamle planer må du bruke høyre musknapp og velge Rask rastervisning for å konvertere til rask visning. Konverteringen kan ta lang tid.
 • Dersom det er flere bestand som passer til et søk på bestandsiden (rett ved siden av delnummer) er det en egen knapp for å finne neste.
 • Det blir ikke så ofte historikk poster som før. Programmet sjekker om det virkelig er gjort endringer før et ny post lagres.
 • Kartet kan fargelegges med basis i informasjon på flatene. (Vil gi "korrekt" fargelegging av ØK kart.) Settes av/på under knappen Temakart.
 • Det er mulig å lage nye punkter og flytte gamle.
 • Sosi tema liste samt MIS koder kan endres på alle elementer. Det er kommet en ny knapp med tre prikker i Kart editerings vinduet (utenfor Tema valg). (Se hjelpesystemet og søk etter "MIS".)
 • Det er mulig å slette gammel historikk på Funksjoner siden.
 • Bestandsdataene kan nå eksporteres til SPREL. Der er mulig å velge om kolonnene skal ha beskrivende overskrifter.
 • Kartdataene kan nå eksporteres til SOSI. Der er mulig å velge om bestandinformasjon skal komme med på flatene som er koblet.
Versjon: 2.24. 9. januar 2003
 • Rettet feil med visning av rasterkart. Det kunne bl.a. resultere i utskrifter som ikke stemte med vektorkartet (for eksempel bestandsgrenser, veier, osv.)
Versjon: 2.23. 11. juni 2002
 • Mulighet for å hente oppdatert plan fra internett (dersom forhandler tilbyr dette).
 • Ved Tilbakekopiering sjekker Pan om eventuelle rasterkart må kopieres fra den originale planen. (Dersom man ikke tok med rasterkart når kopien ble laget.)
Versjon: 2.22. 7. mai 2002
 • Forbedret utskriftsmuligheter i kartet. Det er nå mulig å velge målestokk. Det er mulig å velge om tegnforklaringen skal komme med. Pan kan også selv finne beste papirorientering.
 • Underbildene (med Skogbehandling, miljøinformasjon, osv.) nederst i bestand- og oversiktsbildet kommer nå med fet skrift på de som har registreringer under seg.
 • Pan kan nå selv sjekke om det finnes oppdatering tilgjengelig på internett. Dersom dette finnes kan programmet hente denne og installere den. (Se Innstillinger -> Oppdatering.) (Husk å koble opp til internett først.)
 • Når to bestand blir slått sammen vil også merknadene bli slått sammen. (Tidligere ble kun merknadene til det ene bestandet beholdt.)
 • Ved fremskriving vil gyldighetsdatoen endre seg også for bestand i Hkl 1 og uproduktive bestand.
 • Ved eksport til SPREL / Regneark (Excel) kan man velge å ta med feltnavn på de enkelte kolonnene. Det er også mulig å ikke ta med merknader.
 • Ved import fra SPREL kan man nå velge å kun endre eksisterende produktive bestand. Dvs. det er nå mulig å eksportere til SPREL, endre dataene og deretter importere dem inn igjen i Pan. Undertabellene Frikoder, Viltkoder, Historikk endres ikke.
Versjon: 2.21. 3. april 2001
 • OBS! I Pan versjon 2.20 og tidligere ble det beregnet feil treantall i bestandtabellen ved sammenslåing av bestand i kartet. Det ble beregnet sum av treantall/daa og ikke snittet.
 • Dersom det mangler et volum ved fremskriving, enten en treslagsandel er satt eller at bestandet er i hkl 3, vil det komme en advarsel om at det er etablert et volum. Bestandet bør sjekkes etterpå for å se at det ikke feilaktig er etablert volum.
 • Ved sletting av et volum (gran, furu eller andre) i et bestand vil også treslagsandelen slettes. Treantall og andel for de andre slagene justeres dersom sum andeler var 100 før endringen.
 • Ved eksport til SPREL blir utførte skogbehandlinger ikke tatt med på fila.
 • Det var en feil i rutinen for innlesning av kart. Rettelsen av denne feilen medfører at innlesning av kartet går mye raskere enn tidligere.
Versjon: 2.20. 23. mars 2001
 • OBS! OBS! I Pan versjon 2.19 og tidligere ble det beregnet feil volum i bestandtabellen ved sammenslåing av flater i kartet. Dersom du har brukt denne funksjonen bør du sjekke disse bestandene mot original plan. For å lage et utvalg med bestand som kan ha denne feilen kan du bruke knappen under Innstillinger | Diverse. Det er gode muligheter for at den *ikke* finner alle bestand med denne feilen. (Selv om du retter eventuell feil i et bestand vil det alltid komme med i utvalget.)
 • Delnr. kommer nå med i utskrift av bestandsliste.
 • I Pan versjon 2.19 ble "Behandlingskoder" endret til "Skogbehanding". Det medførte at hurtigsøk på skogbehandling ikke virket.
 • Ved sammenslåing av flater kunne Pan "låse seg" dersom man prøvde å slå sammen en flate med seg selv.
 • I Pan versjon 2.19 forsvant forklarende tekst til knappene i kartet. De er nå tilbake.
Versjon: 2.19. 19. mars 2001
 • To nye markslagskoder er lagt til
  46 - Fjellskog (standard farge lys grønn)
  47 - Snaufjell (standard farge grå)
 • I bestand der arealet er lite og en av treslagsandelene er liten og en annen stor (f.eks. et furubestand med litt gran "3%, 97%, 0%" og f.eks. 1,9daa) kunne volumet bli 0 ved import fra SPREL til Pan. Det taklet ikke fremskrivingen og tolket det som en feil. Nå prøver Pan ved fremskriving å etablere volumet på nytt og justere volumet i forhold til det treslaget som i utgangspunktet har et registrert volum.
 • Feilretting i forbindelse med SPREL eksport. Det skal nå være mulig å ta denne eksporten rett inn i SPREL for utskrift. (SPREL er verktøyet planavdelingene bruker for å lage planer.)
 • I Win98 kunne knappene i kartet bli utydlige/borte. Det er nå rettet.
Versjon: 2.18. 10. januar 2001
 • Feil ved deling av bestand. Dersom man brukte koble funksjonen til å koble delelinja til bestandsgrensen før deling av bestandet kunne man få feil i kartet. OBS! Husk alltid å lage en delelinje som går godt på utsiden av det bestandet som skal deles. Etter deling kan de gjenværenede endelinjene slettes.
 • Dersom både rasterkart og et temakart (f.eks. hogstklassekart) var på samtidig ville linjer forsvinne fra skjermbildet ved endring av kartet.
 • Er det feil i et bestand ved fremskriving vil dette komme fram som en liste når fremskrivingen er ferdig.
 • Endres markslaget på bestandet i bestandsbildet fra produktivt til ikke produktivt slettes alle felter.
Versjon: 2.17. 7. desember 2000
 • Volum på det enkelte treslag manglet ved utskrift av bestandsliste i 2.16. Det er nå rettet.
 • Dersom et bestand i hogstklasse 2 ikke har registrert treslagfordeling vil treslagfordelingen settes til 100% til bonitetstreslaget ved etablering av volum ved overgang til hogstklasse 3.
 • Det er mulig å søke fra avansert søk med "=" og la verdi feltet være blankt for å finne alle poster der feltet ikke er registrert. Søk med "<>" gir motsatt resultat.
 • For å slå sammen et bestand med ett som lå inne bestandet (som en øy) måtte man i 2.16 og tidligere slette linja rundt "øya". Nå er det mulig å slå sammen bestand på vanlig måte.
 • Det er mulig å velge et raster ved editering i kartet. Rasteret kan også slettes (med søppelbøtta). I informasjonsbildet kommer det opp navnet på rasterfila på harddisken.
 • Nytt hurtigvalg på de siste oppsettene ved visning av tema i kartet.
 • Bedre sikkerhet for tap av data ved endring av kart. Endringer av bestand i kartet fører også til endring i bestandsdatabasen. Tidligere var det mulighet for at kun endringene i bestandsdatabasen og ikke kartet ble lagret ved unormal avslutning av programmet. Kart og bestandsdatabase kunne derfor bli inkonsistente. Dette er nå forhåpentligvis rettet. OBS! Det er viktig at du i det minste har på varsling av alvorlige feil ved oppstart av kartet. Dette settes på under Instillingersiden -> Oppstart. Dersom du får melding ved oppstart av kartet om alvorlige feil, lag en sikkerhetskopi på harddisk (uten raster data!!!!, se under) og send på e-post til pan(a)agromatic.no.
 • Det er mulig å sette på automatisk lagring av alle endringer. Standard er det satt til hvert 5. minutt. Dersom lagringstiden er plagsom kan dette stiller på Innstillinger siden under Diverse.
 • Når man tar sikkerhetskopi er det mulig å utelate rasterfilene (TIFF). Rasterfilene kan ta veldig mye plass og er ikke viktig ved jevnlig sikkerhetskopiering. Dersom hele databasen må gjenopprettes kan rasterfilene kopieres rett inn på dataxxx mappa fra Kartverkets filer.
 • Sirkler og buer i kartet ble håndtert dårlig av Pan 2.16 og tidligere. For å kunne redigere blir disse nå endret til en kurve som tilpasser sirkelen/buen på en best mulig måte. Dette retter også opp en del feil med flater som ikke er lukket i kartet når sirkler eller buer inngår i flaten.
 • Dersom man var uheldig kunne man oppleve at programmet "låste seg" ved flytting i kartet med raster synlig. Denne feilen er nå rettet.